Preskočiť na obsah

MY Youth Goals 2.0

MY Youth Goals 2.0

Looking for participants for Youth Exchange in Varna, Bulgaria!

Hľadáme učastníkov na mládežnícku výmenu vo Varne, Bulharsku!

 

 

🌍 Projekt je nadväzujúcou mládežníckou výmenou zameranou na mladých ľudí, ktorí majú záujem diskutovať o budúcnosti európskych projektov. Mládežnícka výmena poskytne náhľad na 5 mládežníckych cieľov spojených s rozmanitosťou, ľudskými právami a začlenením mladých ľudí do spoločnosti.

📈 Cieľom tohto projektu je lepšie porozumieť mládežníckej politike EÚ, podporiť začlenenie mladých ľudí do spoločnosti a ich prechod na trh práce. Taktiež vybaviť mladých ľudí zručnosťami a kompetenciami, aby sa mohli efektívne zúčastňovať na demokratickom a komunitnom živote.

🤝 Dostanete príležitosť diskutovať o možných scenároch budúcnosti európskeho projektu prostredníctvom vízií a potrieb mladých ľudí; a tiež zoznámiť sa s rôznymi programami a fondmi v oblasti mládeže.

 🥸 Projekt sa zameriava na 5 cieľov EÚ pre mládež:

§ Inkluzívne spoločnosti

§ Kvalitné zamestnanie pre všetkých

§ Mládežnícka organizácia a európske programy

§ Kvalitné vzdelávanie

§ Udržateľná zelená Európa

———————————————————————————————————————————–

 

 

🌍 The project is a follow-up youth exchange aimed at young people who are interested in debating the future of the European project. The youth exchange will give an overview of five of the youth goals connected to diversity, human rights and the inclusion of young people in society.

📈 The goal of this project is to get a better understanding of EU’s youth policy, to foster the inclusiveness of young people in society and their transition to the labor market. Also to equip young people with skills and competences to effectively participate in democratic and community life.

🤝 You will get a chance to debate and discuss possible scenarios for the future of the European project through young people’s vision and needs; and also to get acquainted with various programs and funds in the field of youth.

🥸 The project focuses on 5 EU Youth goals:

§  Inclusive societies

§  Quality employment for all

§  Youth organization and European Programs

§  Quality Learning

§  Sustainable Green Europe

 

Infopack: https://drive.google.com/file/d/1AEmhkenauaBlLrgKfCC0QALRujeHyPdy/view?usp=sharing