Podnikanie a stáže

Ak by si sa rád dozvedel viac o podnikateľských príležitostiach, zlepšil svoje profesionálne zručnosti, môžeš sa zapojiť do súvisiacich mládežníckych projektov v sekcii vyššie. Okrem projektov, môžeš využiť aj ďalšie programy a stáže v našej organizácii, prípadne vycestovať od zahraničia k partnerským organizáciám.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Erasmus pre mladých ponikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky.

Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.

Vďaka tomuto programu, ktorý je čiastočne financovaný Európskou Úniou, môžete stráviť určitý čas v inej krajine EÚ, kde budeš pracovať a učiť sa od skúseného podnikateľa. 

Zúčastniť sa môžu:

  • Noví podnikatelia, ktorí sú pevne rozhodnutí rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, alebo ho už začali v posledných troch rokoch.
  • Skúsení podnikatelia,ktorí vlastnia alebo riadia malý alebo stredne veľký podnik v inej zúčastnenej krajine programu.

Dĺžka trvania programu je 1 mesiac až 6 mesiacov. Odporúča sa ukončiť výmenný pobyt bez prerušenia, ale je možné rozdeliť ho na niekoľko častí, pokiaľ svoj program ukončíte do 12 mesiacov od jeho začiatku. 

Počas účasti na programe získaš finančnú podporu na cestovné a životné náklady súvisiace s pobytom.

Erasmus pre mladých podnikateľov

STÁŽE

Študent môže ísť do zahraničia na stáž na 2 až 12 mesiacov. Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.

Erasmus + mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).

Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Pred odchodom študent musí mať:

  • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
  • Zmluvu o stáži, ktorá obsahuje špecifický program stáže, schválený študentom, domácou vysokou školou a podnikom v zahraničí:,
  • Erasmus chartu študenta, ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou: .

Po ukončení stáže:

  • Ak je stáž súčasťou študijného programu na domácej vysokej škole, vysoká škola musí túto stáž študentovi plne uznať udelením ECTS kreditov. V prípade, že stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca vysoká škola uzná stáž aspoň tak, že obdobie stáže bude zaznamenané v Dodatku k diplomu.

Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho stážou v zahraničí.

Akékoľvek štipendiá alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované počas stáže v zahraničí.Študent, ktorý má záujem o stáž, sa musí informovať na zahraničnom oddelení svoje vysokej školy. Každá vysoká škola má svojho koordinátora programu Erasmus+. Na domácej vysokej škole dostane informáciu o možnostiach stáže v zahraničí ako aj o spôsobe prihlasovania a získania Erasmus+ grantu. Študent si môže podnik v zahraničí nájsť aj sám, vhodnosť vybraného podniku musí však konzultovať na svojej domácej vysokej škole. Na vyhľadanie vhodného podniku na stáž je možné využiť databázy:

  • Erasmusintern.org – vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch
  • School Education Gateway – vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov/absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti)

Informácie o stážach Erasmus https://erasmusintern.org/. 

Je možné absolvovať stáže v inštitúciách EÚ – tu je niekoľko užitočných odkazov, kde nájdete informácie o tom, ako sa prihlásiť, aké sú podmienky. Na účasť v programe stáží nie je stanovená žiadna veková hranica. 

Viac informácií nájdete tu: https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en 

Ďalšie stáže:  https://www.eurodyssee.eu