Erasmus+ pre mladých podnikateľov a podpora podnikania

Premýšľaš o podnikaní, máš podnikateľský nápad a rád by si naň získal financie?

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú male podniky.

Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.

Vďaka tomuto programu, ktorý je čiastočne financovaný Európskou Úniou, môžete stráviť určitý čas v inej krajine EÚ, kde budete pracovať aučiť sa od skúseného podnikateľa. 

Zúčastniť sa môžu:

 • Noví podnikatelia, ktorí sú pevne rozhodnutí rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, alebo ho už začali v posledných troch rokoch.
 • Skúsení podnikatelia,ktorí vlastnia alebo riadia malý alebo stredne veľký podnik v inej zúčastnenej krajine programu.

Dĺžka trvania programu je 1 mesiac až 6 mesiacov. Odporúča sa ukončiť výmenný pobyt bez prerušenia, ale je možné rozdeliť ho na niekoľko častí, pokiaľ svoj program ukončíte do 12 mesiacov od jeho začiatku. 

Počas vašej účasti na programe získate finančnú podporu na vaše cestovné a životné náklady súvisiace s vaším pobytom. Suma, ktorú dostanete, sa líši v závislosti od jednotlivých krajín (napr. Francúzsko, Island, Rakúsko, Taliansko – 900€/mesiac).

Vo väčšine krajín zodpovedajú za koordináciu programu miestne kontaktné centrá (sprostredkovateľská organizácia ). Oboznámia vás s postupom prihlásenia sa a priebehom výmenného pobytu a budú vám vyplácať vašu finančnú podporu. Na Slovensku je to: Education and Innovation Centre-Velmax, Budovatelská 38, 080 01 Presov, Mr Radko Lapos, Tel.+421 908848626, vicvelmax@vicvelmax.sk ALEBO Slovak Business Agency, Karadzicova 2, 81109 Bratislava, Mr Martin Menkyna, Tel.+421 220363273, menkyna@sbagency.sk.

Hlavné kroky, ktoré sa musia dodržať pre účasť v programe Erasmus pre mladých podnikateľov

 1. Pripravte si vaše dokumenty k žiadosti : životopis, motivačný list, a noví podnikatelia aj podnikateľský plán.
 2. Zaregistrujte sa prostredníctvom online formulára (link), predložte svoj životopis (CV) a podnikateľský plán (len pre nových podnikateľov)
 3. Budujte si vzťahy snovým podnikateľom alebo podnikateľom-hostiteľom v zahraničí (dve možnosti): a) Navrhnete vášmu lokálnemu kontaktnému miestu nového podnikateľa alebo podnikateľa-hostiteľa, s ktorým už ste v kontakte, alebo b) Vyhľadáte nového podnikateľa alebo podnikateľa-hostiteľa v online katalógu prostredníctvom vášho lokálneho kontaktného miesta.
 4. Dohodnite sa s vaším novým podnikateľom alebo podnikateľom-hostiteľom o pracovnom a vzdelávacom projekte (t.j. o dátumoch, cieľoch a pláne činností výmeny) a predložte podrobnosti dohody vášmu lokálnemu kontaktnému miestu.
 5. Podpísanie Záväzku pre zabezpečenie kvality : “Záväzok pre zabezpečenie kvality” (link) by mal byť podpísaný (digitálne) všetkými stranami zainteresovanými v tomto vzťahu. Ako nový podnikateľ by ste mali uzatvoriť dohodu o financovaní s vaším lokálnym kontaktným miestom.
 6. Začiatok zahraničnej stáže : dĺžka výmenného zahraničného pobytu môže byť od 1 do 6 mesiacov s možnosťou rozdelenia stáže na týždenné cykly (za podmienky, že časový priestor nesmie prekročiť celkovo 12 mesiacov).
 7. Finančný príspevok novému podnikateľovi bude poskytnutý v niekoľkých platbách, v zmysle dohody podpísanej s jeho/jej lokálnym kontaktným miestom.

.Erasmus pre mladých podnikateľov Guide 

Zdroj https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

PODPORA PODNIKANIA

V prípade, že by ste chceli podnikať, máte podnikateľský nápad a premýšľate kde zohnať finančné prostriedky, prichádzajú do úvahy rôzne možnosti:

 • Príspevok na podnikanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – príspevok na podnikanie až do výšky 5000€ (maximálna výška je stanovená pre jednotlivé kraje). Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len “príspevok na SZČ”) môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie:

– ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace (alebo ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ),

– ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; alebo ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

Je potrebné o príspevok požiadať písomne prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej tri roky. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Príspevok teda poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

Súčasťou žiadosti sú prílohy, podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie. Následne sú posúdené komisiou.

Viac info TU

 • Mikropôžičky

Hlavným cieľom programu, ktorý má pod patronátom SBA je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Malí a strední podnikatelia často narážajú v komerčných bankách na ťažko prístupné úverové zdroje na financovanie podnikateľských zámerov. Mikropôžičkový program je oproti podmienkam v banke nastavený tak, aby sa k nemu dostalo čo najviac podnikateľov. Podmienky získania pôžičky sú jednoduchšie ako v komerčných bankách.

Viac info TU

 • Úver

V rámci projektu podpory živnostníkov a malých a stredných podnikateľov poskytuje podnikateľský úver, a to či už investičný úver, prevádzkový úver alebo kontokorentný úver, väčšina komerčných bánk na území SR. Pri každej úverovej žiadosti komerčné banky posudzujú zabezpečenie úveru individuálne. Základným predpokladom poskytnutia úveru od komerčnej banky však je primeraná tvorba cash-flow, bonita a schopnosť splatiť úver. Pozri napr.: Tatrabanka, VÚB, ČSOB.

 • Crowfunding

Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu. Ako už samotný anglický výraz napovedá, crowdfundingové kampane fungujú na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb, tzn. davu, väčšinou prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne zamerané na financovanie relatívne menších cieľov, avšak existujú aj výnimky.

Prostredníctvom crowdfundingu je možné financovať rôzne typy projektov, či už ide o umelecké diela, rôzne charitatívne a filantropické iniciatívy, verejné projekty, inovácie, výskum a vývoj alebo iné podnikateľské zámery. Na jednej strane transakcie crowdfundingu existuje osoba s nápadom na projekt, ktorá pripraví crowdfundingovú kampaň – vlastník projektu a na strane druhej ide o “dav” ľudí, ktorí dávajú peniaze na realizovanie tejto myšlienky – prispievatelia.

Viac info TU

 • Erasmus+ Mládežnícka iniciatíva

Ak ste medzi 13 a 30 rokov a rozhodli ste sa niečo zmeniť, vylepšiť vo svojej krajine, vo svojom okolí alebo kdekoľvek inde. Práve toto je najväčšia výzva a zároveň najväčšia príležitosť! Stačí, ak máte nápad, návrh, čo by ste chceli robiť: projekt si sami zostavíte a zrealizujete. Hlavnými iniciátormi a aktérmi ste VY. V rámci mládežníckej iniciatívy môžete urobiť niečo, čo je zaujímavé pre vás a prínosné pre spoločnosť! Ide o projekty zamerané na miestnu komunitu a soc.podniky. Vašou témou môže byť napríklad kultúra a umenie, antidiskriminácia, životné prostredie, európska uvedomelosť, boj proti drogám, starostlivosť o deti alebo starších ľudí, miestny rozvoj, informovanosť mládeže, médiá, voľný čas mládeže, šport, atď. Mládežnícke iniciatívy sú jednou z tých aktivít, ktoré podporuje i program Erasmus+.