Erasmus+ mládežnícke výmeny a školenia pre pracovníkov s mládežou

MOBILITY PRE MLADÝCH ĽUDÍ

Mládežnícke výmeny umožňujú skupinám mladých ľudí (vo veku 13 – 30 rokov) z rôznych krajín stretávať sa, spoločne žiť a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia.

Tieto výmeny sa uskutočňujú mimo školského prostredia. Medzi aktivity, do ktorých je možné sa počas mládežníckej výmeny zapojiť, patria semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode a ďalšie. Zamerané sú na rôzne témy – nezamestnanosť, ľudské práva, ekológia, zdravie, umenie, kreativita, šport a pod.

Na mládežníckej výmene získaš certifikát Youthpass. Mládežnícke výmeny sú v rámci certifikátu Youthpass uznané ako skúsenosti účastníkov v oblasti vzdelávania.

Cieľom výmeny je docieliť výsledky:

– lepšie výkony pri učení sa; vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky; väčší zmysel pre iniciatívu a podnikanie; vyššiu sebestačnosť a sebadôveru; lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov; širšie interkultúrne povedomie; aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti; lepšiu informovanosť o európskom projekte a o hodnotách EÚ; vyššiu motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí.

Mládežnícke výmeny trvajú 5 až 21 dní. V rámci mládežníckej výmeny sú ubytovanie a strava pokryté grantom a zároveň sú cestovné výdavky refundované na základe kalkulačky EÚ.

Článok o čom mládežnícke výmeny sú TU

Konkrétne projekty, na ktoré sa môžeš prihlásiť TU

MOBILITY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou, lídrov, učiteľov (vo veku od 18 rokov) prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí.

Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách a ďalších činností.

Ciele sú zlepšenie kompetencií účastníkov prepojených s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.); hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách; väčšiu schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť; hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce; lepšiu kvalitu práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých učiacich sa, mladých ľudí a dobrovoľníkov; hlbšie porozumenie a lepšiu schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť; lepšiu schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí; väčšiu podporu a propagáciu mobilitných aktivít u učiacich sa; väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja; zlepšenie kompetencií v oblasti cudzích jazykov; väčšiu motiváciu a uspokojenie v každodennej práci.

Mobilita pracovníkov s mládežou môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov. Ubytovanie, strava, cestovné výdavky (prepočítané na základe kalkulačky EÚ) sú hradené financiami Európskej Komisie.

Na mobilite získaš certfikát Youthpass. Mobility sú v rámci certifikátu Youthpass uznané ako skúsenosti pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania. 

Prečítajte si o konkrétnych skúsenostiach v našom blogu TU

Konkrétne projekty TU