Mládežnícka výmena/Youth exchange "Check Fake!"

04.08.2019

04.-11.08.2019, Diakovce, Slovakia

Na projekte sa spolu zúčastnilo 36 účastníkov zo 6 rôznych krajín - Fínsko, Belgicko, Turecko, Grécko, Ukrajina a Slovensko. Do nášho projektu sme zapojili mladých ľudí s nedostatkom príležitosťami, pretože práve títo ľudia sú zvlášť citliví na falošné správy, dezinformácie a manipuláciu. Musia čeliť mnohým prekážkam a bariérám. V takej zložitej životnej situácii sa obyčajne stávajú ovplyvniteľnejšími vďaka zjednodušujúcim riešeniam manipulátorov, je ľahšie ich vystrašiť základnými, umelými alebo nafúknutými hrozbami vytvorenými vo falošných správach. Ľudia s nedostatkom príležitosťami nepotrebujú propagandu a falošné príbehy, potrebujú základnú funkčnú schopnosť kritického myslenia a základné vedomosti, ktoré im pomáhajú správne porozumieť tomu, ako vyzerá manipulácia a ako môžu odhaliť aspoň jednoduché znaky dezinformácie, ktoré by im mali pomôcť čeliť manipulátorom. V našom projekte Check Fake! sme podporili účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitosťami.

V rámci tohto projektu sme:

- poskytli správne vysvetlenie základných pojmov a zároveň ich ilustrovali na konkrétnych príkladoch (falošných správ),

- zistili rôzne dôsledky falošných a manipulovateľných informácií o ľuďoch, na aké účely by sa dali použiť, diskutovali o tom ako narúša medziľudské vzťahy a aké emócie vyvolávajú (vytvorenie komplexného obrazu pre účastníkov),

- ilustrovali rôzne spôsoby, ako by sa dalo čeliť dezinformáciám a manipulácii - zapojili sme účastníkov do aktívneho riešenia problémov,

- ilustrovali poznatky zo zúčastnených krajín o vydávaní falošných správ, dezinformáciách alebo propagande a o tom, ako EÚ a niektoré ďalšie inštitúcie alebo mimovládne organizácie riešili problém dezinformácií,

- využívali vzdelávacie online a offline hry ako dôležitý prostriedok na podporu vzdelávania o zložitých predmetoch (náležite sa zohľadnil význam modernizácie vzdelávania),

- využili individuálnu tvorivosť účastníkov projektu pri tvorbe originálnych vizuálnych prejavov falošných správ (čo pre nich znamenali falošné správy, čo chápali ako najdôležitejšiu hrozbu dezinformácie, manipulácie alebo propagandy) - maľba baneru a tričiek (obrázky/logá/odkazy), tvorba komiksu, video produkcia a ďalšie - aktivita pomohla budovať hlbšie porozumenie problému a rozvíjať silnejší pocit spravodlivosti a hodnoty objektívnych faktov a reality,

- preskúmali spolu s účastníkmi základné pravidlá kritického myslenia,

- zlepšili "soft skills"/mäkké zručnosti účastníkov, argumentáciu, využívanie užitočných techník v interakcii s osobami s úplne opačnými názormi (možné ovplyvnené falošnými správami)

- zistili, ako s nimi komunikovať, ako odhaliť mýty v rozhovoroch v skutočnom živote,

- precvičili hranie rolí, vyriešili rôzne príklady, ktoré boli poskytnuté na zlepšenie efektívnosti školenia účastníkov v rôznych predmetoch projektu,

- poskytol inkluzívny priestor na vytváranie nových nápadov, na posilnenie aktívneho občianstva,

- podporili medzinárodné prostredie, medzikultúrne porozumenie a vzájomné obohatenie spolupráce mladých ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí,

- umožnili účastníkom spoznať a naučiť sa viac o programe Erasmus + a jeho možnostiach, aby z neho mohli v budúcnosti profitovať, byť aktívnejší a informovanejší, inšpirovať iných, naviac sme vyvolali záujem o dobrovoľníctvo v zahraničí, posilnili ich zamestnateľnosť a zvýšili ich level profesionálnych a sociálnych zručností,

- podporovali európske univerzálne hodnoty.

Výmena mládeže Check Fake! pomohla účastníkom dozvedieť sa viac o manipulácii, falošných správach, dezinformáciách, propagande atď. Chceli sme poskytnúť informácie mladým účastníkom a dať im dôležité znalosti a zručnosti, aby sa mohli ľahšie orientovať v zložitom svete, v ktorom aktuálne žijeme.

AKTIVITY

V priebehu projektu účastníci realizovali rôzne neformálne vzdelávacie aktivity, ako simulácie, diskusie, brainstorming, hry, hodnotenie atď. Všetky aktivity uskutočňovali účastníci v skupinách, v ktorých bola každá krajina zastúpená a kde bola zachovaná rodová rovnosť. Na naše workshopy sme pozvali rôzne zainteresované strany, aby účastníkom poskytli ďalšie odborné informácie - Slovenská debatná asociácia, novinári, zástupcovia Demagog.

NAŠI PARTNERI:

TOPLUMSAL KÜLTÜR VE GELİŞİM DERNEĞİ, mimovládna organizácia, Turecko

System & G Finland Ry, mimovládna organizácia, Fínsko

Systém a G Ukrajina, mimovládna organizácia, Ukrajina

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, mimovládna organizácia, Grécko

Follow Your Dreams, Skupina mladých ľudí aktívnych v práci s mládežou, Belgicko

The project was attented by 36 participants in total from 6 different countries - Finland, Belgium, Turkey, Greece, Ukraine and Slovakia. In our project we involved youngsters with fewer opportunities because they are the ones who are particularly susceptible to the effect of fake news, disinformation and manipulation. They have to affront a lot of setbacks and impediments. In such a difficult life situation they usually become more influenceable by simplistic solutions of manipulators, it is easier to frighten them by basic, artificial or inflated threats fabricated in fake news. People with fewer opportunities do not need propaganda and fake stories, they need basic functional ability of critical thinking and essential knowledge helping them to acquire proper understanding of what manipulation looks like and how they can uncover at least the simple traits of disinformation which should help them to confront the manipulators. As for our project Check Fake! we strongly encouraged the participation of young people with fewer opportunities.

Within this project we:

- provided the proper explanation of the basic terms while illustrating them on concrete examples (of fake news),

- had found various implications fake and manipulating information has over people, for what purposes it could be used, discussed how it disturbs the relations among people and what emotions it raised (building the complex picture for participants),

- illustrated multiple ways how the disinformation and manipulation could be countered - include the participants in active problem-solving,

- illustrated the national insights into the issue of fake news, disinformation or propaganda in participants home countries and how the problem of disinformation was dealt with by the EU and some other institutions or NGOs,

- used educational online and offline games as an important means to boost learning about difficult subject matter (the importance of modernising education was properly taken into account),

- used individual creativity of project participants in creating original visual expressions of fake news (what does it mean for them, what did they understand as the most important threat of disinformation, manipulation or propaganda)- T-shit painting (pictures/logos), badges creation, comics designing, video production ... and other - the activity helped building deeper understanding of the issue and developing stronger feeling for justice and the value of objective facts and reality,

- explored with participants the basic rules of critical thinking,

- improved the participants soft skills, argumentation, employment of useful techniques in interaction with persons with totally opposite opinions (possible influenced by fake news)

- found out how to interact with them, how to debunk myths in real life conversations,

- practiced role-plays, solved various examples that were provided for improving the effectiveness of the training of participants in different project's subject matters,

- provided inclusive space for creating new ideas, for reinforcing the active citizenship,

- provided international environment and intercultural understanding and mutual enrichment, incentivised the cooperation of the young people who came from various backgrounds,

- let participants discover more about the programme Erasmus+ and its opportunities so they were able to profit from it in the future, be more active and also informed, inspired others, additionally we sparkled their interest in volunteering abroad and had broaden their mind, boosted their employability and increased their professional as well as social skills,

- promoted the European universal values.

The youth exchange Check Fake! helped participants to become more aware of what is manipulation, fake news, disinformation, propaganda etc. We wanted to empower young participants and gave them important knowledge and skills to be able to orient themselves more easily in a complex world we live in.

ACTIVITIES

Throughout the project, participants were conduct a variety of non-formal learning activities as simulations, discussions, debates, brainstorming, games, evaluation, etc. All activities were conducted by the participants in groups where each country had represented and were preserved gender equality. For our workshops we invited various stakeholders in order to provide professional insight - Slovak Debate Association, journalists, representatives of Demagog.

OUR PARTNERS:

TOPLUMSAL KÜLTÜR VE GELİŞİM DERNEĞİ, NGO, Turkey

System&G Finland Ry, NGO, Finland

System and G Ukraine, NGO, Ukraine

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, NGO, Greece

Follow Your Dreams, Group of young people active in youthwork, Belgium