Podpora podnikania

V prípade, že by ste chceli podnikať, máte podnikateľský nápad a premýšľate kde zohnať finančné prostriedky, prichádzajú do úvahy rôzne možnosti:


  • Príspevok na podnikanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - príspevok na podnikanie až do výšky 5000€ (maximálna výška je stanovená pre jednotlivé kraje). Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len "príspevok na SZČ") môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie:

- ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace (alebo ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ),

- ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; alebo ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

Je potrebné o príspevok požiadať písomne prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej tri roky. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Príspevok teda poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

Súčasťou žiadosti sú prílohy, podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie. Následne sú posúdené komisiou. 

Viac info TU


  • Mikropôžičky

Hlavným cieľom programu, ktorý má pod patronátom SBA je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Malí a strední podnikatelia často narážajú v komerčných bankách na ťažko prístupné úverové zdroje na financovanie podnikateľských zámerov. Mikropôžičkový program je oproti podmienkam v banke nastavený tak, aby sa k nemu dostalo čo najviac podnikateľov. Podmienky získania pôžičky sú jednoduchšie ako v komerčných bankách. 

Viac info TU


  • Úver

V rámci projektu podpory živnostníkov a malých a stredných podnikateľov poskytuje podnikateľský úver, a to či už investičný úver, prevádzkový úver alebo kontokorentný úver, väčšina komerčných bánk na území SR. Pri každej úverovej žiadosti komerčné banky posudzujú zabezpečenie úveru individuálne. Základným predpokladom poskytnutia úveru od komerčnej banky však je primeraná tvorba cash-flow, bonita a schopnosť splatiť úver. Pozri napr.: Tatrabanka, VÚB, ČSOB.


  • Crowfunding

Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu. Ako už samotný anglický výraz napovedá, crowdfundingové kampane fungujú na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb, tzn. davu, väčšinou prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne zamerané na financovanie relatívne menších cieľov, avšak existujú aj výnimky.

Prostredníctvom crowdfundingu je možné financovať rôzne typy projektov, či už ide o umelecké diela, rôzne charitatívne a filantropické iniciatívy, verejné projekty, inovácie, výskum a vývoj alebo iné podnikateľské zámery. Na jednej strane transakcie crowdfundingu existuje osoba s nápadom na projekt, ktorá pripraví crowdfundingovú kampaň - vlastník projektu a na strane druhej ide o "dav" ľudí, ktorí dávajú peniaze na realizovanie tejto myšlienky - prispievatelia.

Viac info TU


  • Erasmus+ Mládežnícka iniciatíva 

Ak ste medzi 13 a 30 rokov a  rozhodli ste sa niečo zmeniť, vylepšiť vo svojej krajine, vo svojom okolí alebo kdekoľvek inde. Práve toto je najväčšia výzva a zároveň najväčšia príležitosť! Stačí, ak máte nápad, návrh, čo by ste chceli robiť: projekt si sami zostavíte a zrealizujete. Hlavnými iniciátormi a aktérmi ste VY. V rámci mládežníckej iniciatívy môžete urobiť niečo, čo je zaujímavé pre vás a prínosné pre spoločnosť! Ide o projekty zamerané na miestnu komunitu a soc.podniky. Vašou témou môže byť napríklad kultúra a umenie, antidiskriminácia, životné prostredie, európska uvedomelosť, boj proti drogám, starostlivosť o deti alebo starších ľudí, miestny rozvoj, informovanosť mládeže, médiá, voľný čas mládeže, šport, atď. Mládežnícke iniciatívy sú jednou z tých aktivít, ktoré podporuje i program Erasmus+.