Preskočiť na obsah

Erasmus+ a kľučové kompetencie

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnanosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo. Boli vypracované v kontexte celoživotného vzdelávania, od raného detstva počas celého života dospelého človeka, a majú sa nadobúdať pri formálnom a neformálnom vzdelávaní, ako aj informálnom učení sa.

Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. V rámci kľúčových kompetencií sú zakotvené zručnosti, ako sú kritické myslenie, riešenie problémov, tímová práca, komunikačné a vyjednávacie zručnosti, analytické zručnosti, tvorivosť a medzikultúrne zručnosti.

Osem kľúčových kompetencií:

1. komunikácia v materinskom jazyku, 

2. komunikácia v cudzích jazykoch, 

3. matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, 

4. digitálna kompetencia (sebaisté a kritické využívanie technológie informačnej spoločnosti – TIS), 16 

5. kompetencia naučiť sa učiť, 

6. spoločenské a občianske kompetencie, 

7. iniciatívnosť a podnikavosť, 

8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie

Európsky parlament a Rada prijali Európsky referenčný rámec Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie (Úradný vestník EÚ, 2006, In Blaško, 2010, dostupné na https://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310), v ktorom sa po prvý krát na európskej úrovni identifikovali a definovali spôsobilosti potrebné na sebarealizáciu, sociálne a spoločenské začleňovanie a aktívne občianstvo (súbor vedomostí, zručností a postojov). 

Uvedené oblasti kľúčových kompetencií sa majú chápať ako spoločný základ pre európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Preto je potrebné viesť školy a učiteľov k tomu, aby si vytvárali vlastné vzdelávacie programy (na základe štátnych) s implementovanými kľúčovými kompetenciami, ktoré by zodpovedali regionálnym potrebám. Je nevyhnutné vzdelávať učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov v stratégiách výučby, ktoré priamo stimulujú rozvíjanie kľúčových kompetencií detí/žiakov. Toto rozvíjanie má byť uprednostňované vo vzdelávaní nielen školskom, ale aj v oblasti zamestnaneckej, v sociálnej sfére celej spoločnosti.

Viac o kľúčových kompetenciách TU.

“Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. Tak odhoď kotvy. Odplávaj z bežného prístavu. Naber do plachiet priaznivý vietor. Skúmaj. Snívaj. Objavuj.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *