Preskočiť na obsah

Aktivita.
Vzdelávanie.
Zážitky.

Youth for Equality je o mladých ľuďoch,
ktorí chcú meniť spoločnosť k lepšiemu.

Aktivita.
Vzdelávanie.
Zážitky.

Youth for Equality je o
mladých ľuďoch,
ktorí chcú meniť
spoločnosť k lepšiemu.

Mládežnícke projekty

Vzdelávame mládež prostredníctvom lokálnych a medzinárodných projektov, seminárov, workshopov a mobilít.

Školenia

Organizujeme školenia pre pracovníkov s mládežou a iných odborníkov.

Stáže

Podporujeme kariérny a osobnostný rozvoj mladých ľudí.

dobrovolnictvo-tiny

Dobrovoľníctvo

Poskytujeme konzultácie o dobrovoľníctve a ďaľších programoch.

„Vďaka Youth for Equality som získala nové vedomosti, kamarátstva, nový pohľad na svet a rôzne kultúry. Naučila som sa kriticky zhodnotiť témy od inklúzie až po globálne otepľovanie. Nielenže som dostala možnosť zúčastniť sa mnohých projektov ERASMUS+, ale aj možnosť vytvoriť vlastné."
Lenka Černá
Študentka, Trnava
„Som nesmierne rada, že vďaka Youth for Equality mám možnosť realizovať svoje nápady spolu s ďalšími mladými ľuďmi a svoj voľný čas využívať efektívne."
Zuzka Dziváková
Študentka, Trnava
„Spolu s kamarátmi sme zorganizivali 12 mesačný projekt "Think Localy Act Globally" zameraný na tému životného prostredia, rýchlej módy a vegánstva. Vidím, že tieto témy sú na slovenských školách málo preberané a je potreba ich rozširovať, pretože nevedomosť je rovnako zlá ako ignorácia."
Jakub Dobeš
Študent, Martin

Naše partnerstvá

Časté otázky

Na našej stránke nájdete aktuálne vzdelávacie príležitosti v časti „Zapoj sa“. Sekcia pre „Mládež“ alebo „Dobrovoľníctvo“ je určená najmä mladým vo veku od 13 – 30 rokov. Sekcia „Školenia“ je pre odborníkov vo svojom obore a účasť je vekovo neobmedzená. Ďaľšími príležitosťami sú stáže, dobrovoľníctvo alebo podnikateľské výmenné programy, o ktorých radi informujeme osobne v našej kancelárii, emailom alebo telefonicky. 

V prípade, že by si sa rád/rada zúčastnil/a mobility na Slovensku alebo v zahraničí, klikni v príslušnej sekcii na tlačidlo „Zapoj sa“. Následne vyplníš prihlášku a o ďalšom postupe ťa budeme do niekoľkých dní informovať. Niektoré projekty si totiž vyžadujú špecifický postup, prípadne zaslanie CV a motivačného listu (najmä v prípade dobrovoľníctva). 

Mládežníckej výmeny sa môže zúčastniť ktokoľvek vo veku 13 – 30 rokov (v niektorých projektoch je veková hranica znížená). Lídrami môžu byť osoby vo veku od 18 rokov. Program nie je len pre študentov, môžeš byť podnikateľ, zamestnanec, nezamestnaný, záleží na druhu projektu. Sekcia „Školenia“ je pre odborníkov vo svojom obore a účasť je vekovo neobmedzená.

Naše občianske druženie poskytuje inšpiratívny príklad kvalitných vzdelávacích a zážitkových projektov, na základe ktorých si môžeš vytvoriť svoj vlastný. Môže ísť o medzinárodnú mobilitu alebo rôzne lokálne workshopy a semináre, ktorými by si niečo chcel/a zlepšiť vo svojej komunite. V prípade akýkoľvek otázok nás kontaktuj!

Ak máš premyslený nápad, ktorý chceš zrealizovať, radi ti ukážeme ako projekt, mobilitu, seminár či workshop naplánovať od základov. Taktiež ti poskytneme pomoc pri príprave projektových žiadostí v rôznych oblastiach, programoch a ako získať podporu a finančné prostriedky na finálnu realizáciu.

Cieľom mládežníckej výmeny je stretnúť mladých ľudí z iných krajín, spoznávať ich kultúru, komunikovať v cudzom jazyku a vzdelávať sa v rôznych oblastiach. Na konci výmeny získaš certifikát YouthPass, ktorý môžeš následne použiť vo svojom životopise alebo v škole. Erasmus+ je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže. S nami môžeš zabudnúť na učebnice a pasívne počúvanie. Budeš sa učiť z vlastných zážitkov a sebarealizácie. Medzi ďaľšie výhody tohto programu patrí zabezpečenie stravy a ubytovania, ako taktiež preplatenie cestovných nákladov. Jediným výdavkom je malý účastnícky poplatok jednotlivých organizácií. Priemerne cestuje 5 účastníkov z každej krajiny. Čo je taktiež veľmi zaujímavé, pobyt si môžeš predĺžiť o jeden, dva dni a spoznať s (novými) kamarátmi ďaľšie okolité miesta. 

Každý projekt je zameraný na určitú tému. Môže sa týkať športu, zdravého životného štýlu, podnikania, nezamestnanosti, pracovného trhu Európskej únie, ekologických problémov, udržateľnosti a mnoho iných. V závislosti od témy sú naplánované rôzne aktivity, workshopy, kreatívne a motivačné úlohy, brainstormingy, prezentácie, študijné návštevy – napr. návšteva univerzít alebo iných štátnych inštitúcií a pod. Komunikuješ v angličtine a vyžaduje sa znalosť jazyka na bežnej komunikačnej úrovni. Výmeny sú skvelý spôsob ako zlepšiť svoje jazykové schopnosti a prekonať bariéry. Večery patria najmä kultúrnym programom, kde skupina prezentuje svoju krajinu a prinesie tradičné jedlá na ochutnávku. Častokrát organizácia usporiada výlet, kde môžeš spoznať zaujímavé miesta. 

Cieľom mládežníckej výmeny je zlepšiť jazykové znalosti účastníka a odstrániť jazykové bariéry. Najčastejším jazykom mobilít je angličtina, ktorú treba ovládať na bežnej komunikačnej úrovni. Dôležité je prejaviť iniciatívu naučiť sa niečo nové a snažiť sa komunikovať s účastníkmi. V prípade, že ide o projekt, kde sa vyžaduje určitá úroveň jazykových znalostí, budeme ťa informovať. Väčšinou je to v prípade školení, kde sa preberajú odborné témy. 

Podporujeme iniciatívu vytvoriť následne články, spomienkové video, fotky, ktoré uverejníme na našom webe, sociálnych sieťach. Taktiež je možné zorganizovať workshop/prednášku pre vašich kamarátov, spolužiakov, širšiu komunitu, kde im celý projekt – jeho priebeh, výsledky a vaše pocity predstavíte. S organizáciou prednášky alebo workshopu vám radi pomôžeme. 

Zdravotné poistenie: Každý účastník musí mať Európsku zdravotnú kartičku alebo zravotné poistenie platné v krajine, v ktorej sa účastník zúčastňuje projektu. Účastník by si mal taktieť uzatvoriť cestovné poistenie platné v krajine, v ktorej sa účastník zúčastňuje projektu. Účastník by si mal taktiež uzatvoriť cestovné poistenie na dĺžku pobytu na projekte. Pri dobrovoľníckom programe Európsky Zbor Solidarity je pokryté doplnkové poistenie Cigna.


Cestovný pas: Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom cestovať na územie členských štátov EU, Islandu, do Lichtenštajska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severomacedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a na Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný na min. 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konktrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad. 


Víza: Aj v tomto prípade si je pred vycestovaním potrebné overiť aktuálne informácie na internete, či na vstup do hosťujúcej krajiny je potrebné mať víza. Niektoré projektové granty pokrývajú aj poplatky v súvislosti s vybavovaním víz.

Podľa chápania Európskej komisie aj Rady Európy sa vzdelávací systém skladá z troch navzájom prepojených zložiek – formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Kompas – Manuál pre výchovu mládeže k ľudským právam, 2006), kde: 

 

Formálne vzdelávanie sa vzťahuje k štruktúrovanému vzdelávaciemu systému, ktorý zahŕňa všetky školy od základných až po univerzity vrátane špecializovaných programov odborného a profesionálneho výcviku. Po určitú dobu je zo zákona povinné (t j. deväťročné), väčšinou prebieha v rozmedzí od 6 do 17 rokov a po jeho zvládnutí získa absolvent doklad o ukončení, prípadne akademický titul. 

 

Neformálne vzdelávanie sa vzťahuje ku všetkým plánovaným programom osobného a sociálneho rozvoja ľudí, ktoré sú určené na rozvíjanie celého radu kompetencií mimo formálneho vzdelávacieho kurikula. Ide o organizované výchovno vzdelávacie aktivity mimo rámca zavedeného oficiálneho školského systému, ktoré záujemcov ponúkajú zámerný rozvoj životných skúseností, zručností a postojov založených na ucelenom systéme hodnôt. Tieto aktivity bývajú spravidla dobrovoľné. Organizátormi sú združenia detí a mládeže a ďalšie mimovládne neziskové organizácie, školské zariadenia pre záujmové vzdelávanie – predovšetkým centrá voľného času, vzdelávacie agentúry, kluby, kultúrne zariadenia a ďalšie.

 

Informálne učenie sa vzťahuje k priebehu celého života. V ňom si každý jednotlivec osvojuje určité postoje, hodnoty, zručnosti a vedomosti pod vplyvom rôznych vzdelávacích podnetov vo svojom okolí aj z každodennej skúsenosti, napríklad z domova, zo susedstva, z knižnice, z médií, zo skúseností nadobudnutých pri práci, pri hre. 

Európske inštitúcie nemajú záujem vyvolávať medzi formálnym vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa konkurenciu. Zámerom je, aby sa jednotlivé vzdelávacie prístupy navzájom inšpirovali a dopĺňali tak, aby spoločne tvorili funkčný a rozvíjajúci sa proces celoživotného vzdelávania, ktorý bude motivovať k osobnému i profesionálnemu rozvoju každého z nás.