O nás

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrany ľudských práv a životného prostredia pre osobnostný a profesijný rozvoj mládeže a ich integrácie do spoločnosti. 

Organizáciu tvorí skupina mladých odborníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a organizujú vzdelávacie akvitity s cieľom pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich zručnosti a vedomosti, objaviť užitočné vzdelávacie a kariérne príležitosti na miestnej a medzinárodnej úrovni.

Na miestnej úrovni organizujeme pravidelné workshopy zamerané na rozvoj mäkkých zručností/soft skills potrebných pre aktuálny trh práce alebo podnikanie. Ide o témy – strategické plánovanie, projektové riadenie, kreativita/tvorivosť, motivácia, stres manažment, podnikateľské plány, mediálna gramotnosť, kritické myslenie atď.

Naše aktivity realizujeme metódami neformálneho vzdelávania – brainstormingy, myšlienkové mapy, interaktívne prezentácie, diskusie, praktické workshopy.

Zúčastňujeme sa národných eventov, veľtrhov práce, realizujeme prezentácie na školách, dňoch otvorených dverí, kde informujeme mladých ľudí o ich možnostiach zamestnania sa, podnikania, dobrovoľníctva, stáží (Roadshow Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Profesia days, Jobspott a ďalšie).

Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj, a preto do našich aktivít zapájame ekologické prvky. Vytvorili sme súbor seminárov týkajúcich sa sociálneho podnikania, najmä v oblasti ekologického podnikania. Ekologické workshopy sú súčasťou našich lokálnych a medzinárodných projektov (Európsky týždeň mobility, Mysli globálne konaj lokálne, Social entrepreneurship in a green way, Youth for social entrepreneurship, Greenovation a mnoho ďalších).

Mladí ľudia, s ktorými spolupracujeme, sa aktívne zapájajú do miestnych akcií. Sú iniciatívni a plní fresh nápadov a ideí. Vyrastajú z nich aktívni mladí lídri ochotní vylepšiť svoju komunitu. Podporujeme dobrovoľníctvo, participáciu a politiku mládeže. Vzdelávanie využívame ako nástroj k aktívnemu občianstvu a naopak. Spoločne skúmame náročné problémy, diskutujeme, pripravujeme a hodnotíme stratégie a opatrenia prijaté na riešenie problémov, ktoré vyvolávajú obavy v širšej verejnosti.

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít, sú často jednotlivci s obmedzenými príležitosťami alebo špeciálnymi potrebami. Preto mnoho aktivít zameriavame na podporu sociálneho začlenenia.

Zdieľame odborné vedomosti s pracovníkmi s mládežou organizovaním špecializovaných workshopov a mobilít.