O nás

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrany ľudských práv a životného prostredia pre osobnostný a profesijný rozvoj mládeže a ich integrácie do spoločnosti. Organizáciu tvorí skupina mladých odborníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a organizujú vzdelávacie aktivity s cieľom pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich zručnosti a vedomosti, objaviť užitočné vzdelávacie a kariérne príležitosti na miestnej a medzinárodnej úrovni.

Na miestnej úrovni organizujeme pravidelné workshopy pre verejnosť zamerané na rozvoj mäkkých zručností pre trh práce alebo podnikanie v našom regióne. Hosťujeme a spolupracujeme s miestnymi stážistami a dobrovoľníkmi, ktorí sú vedení procesom projektového riadenia, strategického plánovania a uskutočňujú svoje vlastné workshopy a eventy. Pri týchto aktivitách väčšinou využívame metódy neformálneho vzdelávania – rôzne typy brainstormingu, myšlienkové mapy, interaktívne prezentácie, diskusie, debaty, simulácie, hranie rolí, praktické workshopy. Vytvorili sme širokú spoluprácu a sieť s vysokými školami, mimovládnymi organizáciami, národnými a medzinárodnými inštitúciami, podnikateľmi  a inšpiratívnymi osobnosťami. Väčšina miestnych aktivít je zameraná na zdokonaľovanie zručností a vedomostí, ktoré mladí potrebujú, aby sa stali úspešnými v profesionálnom živote. Poskytujeme mentorský program pre mladých ľudí na podporu líderstva a aktívnej účasti.

 

Zúčastňujeme sa národných eventov, veľtrhov práce, realizujeme prezentácie na školách, dňoch otvorených dverí, kde informujeme mladých ľudí o ich možnostiach zamestnania sa, podnikania, dobrovoľníctva, stáže (Roadshow Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Profesia days, Jobspott a ďalšie). Kampane zahŕňajú prezentácie o projektoch Erasmus + a ďalších mládežníckych projektoch a príležitostiach, stáže, program dobrovoľníctva Európsky zbor solidarity, podnikateľský program Erasmus pre mladých podnikateľov a iné programy. Aktivity na miestnej úrovni transformujeme na európsku a medzinárodnú úroveň a naopak.  Podporujeme mladých ľudí v dobrovoľníckej činnosti tým, že ich zapájame do našich akcií, pomáhame im organizovať ich vlastné malé projekty, realizujeme ich nové nápady a zúčastňujeme sa na medzinárodných podujatiach. 

 

Youth for Equality podporuje participáciu a politiku mládeže. Poskytujeme  mladým ľuďom priestor konať pozitívne a efektívne rozvíjať seba a svoju komunitu. Aktívna účasť pripravuje jednotlivca na informované a zodpovedné konanie. Rozvíjame vedomosti a  zručnosti, aby sme mohli skúmať náročné problematiky, diskutovať a navrhovať opatrenia na riešenie problémov, ktoré vyvolávajú obavy v širšej komunite a v rozhodovacích orgánoch. V tomto smere sme zorganizovali niekoľko štruktúrovaných dialógov medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacími právomocami na témy ľudských práv.

 

Podporujeme ekologickú udržateľnosť, a preto je naším cieľom do svojich aktivít implementovať ekologické prvky. Na základe tohto prístupu sme tiež pripravili súbor workshopov a podujatí týkajúcich sa sociálneho podnikania, najmä ekologického podnikania. V rámci lokálnych akcií sme napríklad podporili Európsky týždeň mobility plný environmentálnych aktivít v našom meste. Naša mládež je plná nových čerstvých nápadov, a preto sa chopila iniciatívy a vytvorila projekt Mysli globálne, konaj lokálne s podporou Európskeho zboru solidarity, kde organizuje pravidelné workshopy týkajúce sa životného prostredia (workshop o vegánskom varení, prezentácie a diskusie o cirkulárnej ekonomike, rýchla móda a swapy, podujatie Clean up, sadenie stromov a byliniek, výroba domácich kozmetických produktov a podpora zero waste) a kde získava súbor líderských kompetencií.

 

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít, sú často jednotlivci s obmedzenými príležitosťami alebo špeciálnymi potrebami. Preto je mnoho aktivít  zameraných na podporu sociálneho začlenenia. Okrem projektov zameraných na sociálne podnikanie a nášho cieľu vytvoriť sociálny podnik, sme realizovali školiaci kurz pre pracovníkov s mládežou pracujúcich s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

 

Poskytujeme odborné vedomosti pracovníkom s mládežou organizovaním špecializovaných seminárov a mobilít. Naše projekty strategických partnerstiev sú zamerané na duševnú pohodu pracovníkov s mládežou, ekologickú udržateľnosť, sociálne podnikanie.