Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “Youth for Social Entrepreneurship”

Medzinárodný vzdelávací projekt Erasmus+ s účasťou 6 krajín (Slovensko, Turecko, Grécko, Bulharsko, Litva, Španielsko) a 36 účastníkov sa konal v Trnave v dňoch 03. – 10. septembra 2018. Témou projektu bolo sociálne podnikanie. Cieľom nášho projektu bolo znížiť nezamestnanosť mládeže a zároveň reagovať na sociálnu inklúziu v EÚ prostredníctvom sociálneho podnikania. Počas uvedeného týždňa účastníci prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a aktivít (diskusie a debaty o sociálnych problémoch, sociálnej inklúzii, simulácie k téme podnikanie a podpora, návštevy sociálnych podnikateľov, …) tvorili rôzne výstupy. Najdôležitejším výstupom boli podnikateľské plány, ktoré mohli účastníci implementovať po projekte vo svojich krajinách. Dopadom projektu bolo zvýšenie aktivít v oblasti sociálneho podnikania v našom regióne a v krajinách našich partnerov. Celý projekt mal trvanie 6 mesiacov, hlavná aktivita bola organizovaná v Trnave, následné aktivity boli organizované v partnerských krajinách. Naše občianske združenie po projekte implementovalo aktivity najmä v meste Trnava. Za týmto účelom sme sa okrem iných aktivít počas projektu stretli aj s pánom županom Viskupičom. Taktiež sme organizovali verejnú akciu v centre mesta Trnava počas jarmoku dňa 9.9.2018 od 10:00 – 13:00 pri Trnavskej Univerzite, kde účastníci prezentovali získané užitočné a zaujímavé výstupy, informácie na tému sociálne podnikanie občanom. Projekt bol podporený grantom Európskej Komisie (ide o program Erasmus+) a mládežníckou organizáciou Iuventa. Podobné mládežnícke výmeny sú určené najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Nakoľko sú projekty pokryté grantami, mladým ľuďom vzniká nárok zúčastniť sa zadarmo. Zlepšia svoje schopnosti, poznatky v danej téme, majú možnosť komunikovať v cudzom jazyku, cestovať, spoznávať iné kultúry a vytvárať medzinárodné priateľstvá.

The Erasmus + international educational project with 6 countries (Slovakia, Turkey, Greece, Bulgaria, Lithuania, Spain) and 36 participants took place in Trnava from 03rd to 10th September 2018. The topic of the project was social entrepreneurship. The aim of our project was to reduce youth unemployment while responding to social inclusion in the EU through social entrepreneurship. During that week, participants have produced various outcomes through non-formal learning and activity methods (discussions and debates on social issues, social inclusion, business and support simulation, social entrepreneurship visits, …). The most important output was the business plans that participants could implement after the project in their countries. The impact of the project was to increase social entrepreneurship activities in our region and in our partner countries. The whole project had a duration of 6 months, the main activity was organized in Trnava, the follow-up activities were organized in partner countries. Our association implemented projects mainly in Trnava. For this purpose, besides other activities during the project, we also met with Mr. Viskupič (head of Trnava city). We also organized a public event in the center of Trnava during the city market on 09.09.2018 from 10:00 am to 1:00 pm near Trnava University, where the participants presented useful and interesting outputs, information on the topic of social entrepreneurship for citizens. The project was supported by a European Commission grant (Erasmus +) and Iuventa youth organization. Similar youth exchanges are designed especially for young people with fewer opportunities. As projects are covered by grants, young people are entitled to participate for free. They will improve their abilities, knowledge in a given topic, have the opportunity to communicate in a foreign language, travel, get to know other cultures and create international friendships.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *