Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “IVOTEU19”

Výmena bola zameraná na všetky aspekty zvyšovania povedomia o EÚ medzi mladými ľuďmi s osobitným dôrazom na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019. Analyzovali sme význam účasti voličov na voľbách a možných výsledkov volieb do Európskeho parlamentu.

Výmeny mládeže sa spolu zúčastnilo 35 mladých ľudí vo veku od 18 do 28 rokov z celej Európy s cieľom posilniť ich pocit zodpovednosti za budúcnosť ich kontinentu.

Mládežnícka výmena mala za cieľ zvýšiť mieru účasti mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu prostredníctvom zvýšenej angažovanosti a lepších vedomostiach o EÚ ako takej.

Na dosiahnutie cieľov projektu sme sa tiež pýtali účastníkov na ich vzťah k EÚ – čo o nej vedeli, aké boli ich očakávania a čo boli podľa nich znepokojujúcejšie časti projektu vo vzťahu s európskou integráciou. Prijímanie neustálej spätnej väzby od účastníkov bolo kľúčové pre rozvoj a dosiahnutie cieľov projektu.

Dosiahli sme tieto ciele projektu:

– uskutočnili prieskum medzi účastníkmi a zistili dôvody, prečo účasť Európanov na voľbách do EÚ mala podľa nich klesajúci trend a následne sme im poskytli oficiálne výsledky prieskumu a analýzu – dôvody boli odhalené počas diskusií a úvah (nedostatočné vzdelanie, chýbajúce predmety na školách o politike, o samotnej EÚ a jej inštitúciách, nejasné programy a práca poslancov, nedostatočná prezentácia výsledkov práce, nedostatok záujmu mladých ľudí, falošné správy, dezinformácie, ktoré vytvárajú zlú povesť – je ťažké rozlíšiť pravdivé skutočnosti, … )

– rozvinuli vedomosti účastníkov o EÚ a pomohli im lepšie porozumieť EÚ prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít (napríklad formou diskusií, prezentácií, vlastných národných workshopov),

– preskúmali sme rôznymi spôsobmi celkovú súčasnú situáciu v EÚ – pomocou reálnych štatistík, diskutovaním o tom, ako hľadať relevatné zdroje a rozlíšiť skutočné informácie

– navrhovali sme riešenia, ako zvýšiť zapojenie občanov EÚ do európskych volieb v roku 2019 a vytvorili akčný plán zameraný na rôzne sociálne skupiny:

1. pouličné rozhovory s občanmi s cieľom zistiť ich názory a návrhy

2. známe osobnosti a influenceri, ktorí robia reklamu

3. príspevky na sociálnych médiách pomocou hashtagov

4. spoločenské udalosti pre mladých ľudí v kaviarňach s politikmi alebo relevatnými osobami

5. simulácie volieb na školách ako súčasť povinného predmetu

6. hry s deťmi

7. kontaktné miesta na verejnosti s informáciami o voľbách

8. diskusie s rodičmi a rodinou

9. realizácia projektov Erasmus +

10. vytvoriť databázu pre mladých ľudí zo zahraničia, vybrať si priateľa a vymieňať si listy

– uskutočnili sme jednodňovú simuláciu volieb do EÚ (modelové voľby EÚ) – kde sa účastníci dozvedeli o procese a programoch 4 politických strán, lobistov a žurnalistov. Niektorí účastníci mali vytvoriť politické programy pre 4 strany – ALDE, ENF, EPP, SD. Ďalší účastníci hrali úlohu lobistov, ktorí mali ovplyvňovať zákonodarcov a novinárov. 

– zlepšili sa soft skills účastníkov ( tvorivé myslenie, komunikačné zručnosti, základy politického marketingu, sebaprezentácie a tiež schopnosť riešiť problémy)

– bol poskytnutý priestor na vytváranie nových nápadov, vytváranie nových trendov – účastníci robili vlastné workshopy s rôznymi témami:

Turecký tím o diskusii a argumentácii – účastníci sa dozvedeli o základných pravidlách diskusie, o efektívnej argumentácii a tipoch, ako v diskusii napredovať. Táto prednáška pomohla rozvíjať schopnosť mladých ľudí vyjadrovať svoje názory alebo obhajovať svoje názory;

Maďarský tím o hlavných politických frakciách a stranách v Európskom parlamente. Predstavili mená súčasných komisárov EÚ a aktuálny vývoj kampaní Spitzenkandidátov;

Tím z Poľska o voľbách do EÚ, politických frakciách v Európskom parlamente, zásadách, pravidlách a hodnotách a o tom, ako používať spoľahlivé zdroje online, aby sa mohli kvalifikovať pri skúmaní informácií a overovaní faktov;

Český tím uskutočnil aktivity World cafe, kde sme diskutovali o 5 aktuálnych témach – Brexit, migrácia, korupcia, politická integrácia EÚ, integrácia Vyšehradskej štvorky;

Slovenský tím predstavil problematiku falošných správ a dezinformácií a jej vplyv na politické kampane, voľby a spoločnosť. Pozreli sme sa na prostriedky prevencie, boja proti šíreniu úmyselných lží predstavených politickými vodcami, sprisahancami a ďalšími. Po tomto workshope nasledovala tvorba komiksu – tímy prišli s príbehom, v ktorom falošné správy zohrávajú kľúčovú úlohu.

– podporovali sme európskeho ducha a viac sa zapojili do tém a otázok EÚ pomocou reflexných skupín

– poskytli medzinárodné prostredie, medzikultúrne porozumenie a obohatenie počas medzikultúrnych nocí

– pomohli účastníkom objaviť viac o programe Erasmus + a jeho možnostiach – účastníci objavili viac o programe Erasmus + a jeho príležitostiach, aby sa stali aktívnejšími v programe alebo informovali a inšpirovali ostatných – informovali rodinu, priateľov, spolužiakov o programe, niektorí z nich pripravujú vlastný projekt so svojimi rovesníkmi pomocou vysielajúcich organizácií (účastníci z Turecka, Českej republiky a Slovenska).

Po výmene mládeže sa od účastníkov očakávalo, že si viac uvedomia Európsky občianstvo, ľahšie sa dokážu ľahšie orientovať v komplexnom systéme záležitostí a reforiem EÚ.

Vybrali sme si krajiny s najnižšou účasťou (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko) na posledných voľbách a Turecko ako krajinu, ktorá musí čeliť odmietnutiu byť členským štátom EÚ. Po mobilite v Bratislave implementovali všetky krajiny tvorbu stratégií na svojej miestnej úrovni.

Aktivity a metódy:

– denné používanie zábavných lámačov ľadu;

– kreatívna sebarealizácia – tvorba videa, fotografovanie a ďalšia dokumentácia aktivít;

– pouličné aktivity a rozhovory s miestnymi obyvateľmi;

– vypracovanie dokumentov – akčný plán na zvýšenie účasti na voľbách do EÚ;

– medzikultúrne a zážitkové vzdelávanie;

– hranie rolí (simulácia volieb do EÚ v roku 2019);

– hry , kvízy (súvisiace s prezentáciami);

– inovatívne metódy brainstormingu (napr. pri vypracúvaní spoločných pravidiel projektu, ale aj pri mnohých ďalších činnostiach týkajúcich sa harmonogramu);

– diskusie v pracovných skupinách a pred všetkými účastníkmi;

– interaktívne prezentácie;

– účastníci pravidelne poskytovali spätnú väzbu a dozvedeli sa viac o tom, ako zvýšiť kvalitu svojej spätnej väzby.

Zvýšila sa úroveň vedomostí a povedomia účastníkov o záležitostiach EÚ, inštitúciách, zásadách a voľbách do EÚ. Mladí ľudia získali nové zručnosti a kapacity, ktoré využívajú ako aktívnejší a vzdelanejší občania EÚ. Taktiež boli povzbudení, aby využívali tieto nové informácie a osobné zručnosti na šírenie osvedčených postupov vo svojich krajinách. Motivovali tak ľudí v ich blízkom okolí, aby volili v nadchádzajúcich voľbách do EÚ v máji 2019. Vysvetlili svojim priateľom a rodinám význam ich aktívneho hlasovania vo voľbách do EÚ s cieľom zachovať demokratický rozmer a zastupiteľskú moc Európskeho parlamentu. Po výmene mládeže konajú účastníci ako aktívnejší mladí občania EÚ, ktorí budú schopní efektívne skúmať a overovať informácie, aby sa znížila ich zraniteľnosť pri falošných správach a dezinformáciách. Naučili sa, ako efektívne diskutovať (boli prezentované užitočné techniky) a zlepšili aj úroveň verejnej prezentácie. To im umožnilo neskôr posilniť a motivovať rovesníkov vo všetkých súvislostiach najmä o záležitostiach EÚ a o voľbách do EÚ 2019. 

The exchange focused on all the aspects of raising awareness of the EU among young people with the particular attention to the EU elections in 2019. We were analysing the importance of voters’ participation in the elections and the possible EU elections’ outcomes.

The youth exchange targeted 35 young people between 18 and 28 years old from all over Europe and enhanced their feeling of responsibility for the future of their continent.

The proposed youth exchange increased the participation rate of young people in the EU elections through their increased engagement and better EU knowledge.

We achieved the following objectives of the project:

– carried out survey among participants to identify reasons why the participation of Europeans on the EU elections was according to them in declining mood and afterwards provided them the official survey results and analysis – the reasons were revealed during the discussions and reflections (not enough education, subjects in schools about politics, EU itself and its institutions, no clear work of politicians and not enough outcomes presented to society, not enough interest of young people, fake news and media creating bad reputations – hard to distinguish the true information, …)

– developed participants’ EU practical knowledge, made them understand the EU more effectively through different interesting activities (for example discussions, presentations, own national workshops)

– explored by different means the overall current situation in the EU – by using real statistics, discussing how to search for the sources and distinguish the true information

– proposed solutions of how to raise the involvement of EU citizens in the European elections in 2019 and created action plans directed at different social groups:

1. street interviews with citizens in order to learn their opinions and suggestions

2. famous people doing advertisements

3. posts on social media, using hashtags

4. social events for young people at coffee places with politicians or related persons

5. simulations of the elections at schools as a part of obligatory subject

6. games with kids

7. contact points in the streets with information about elections

8. discussions with parents and family

9. making Erasmus+ projects

10. make a database for international youngsters, choose a friend and exchange letters

– carried out a one-day simulation of the EU Elections (Model EU Elections) – we carried out a one-day simulation of the EU Elections (Model EU Elections) where participants learnt about the process and programmes of 4 political parties, lobbists and businesses. Some participants were supposed to create political programmes for 4 parties – ALDE, ENF, EPP, SD. Another participants played the role of lobbyists who were supposed to influence legislators and journalists. The activity was lead by our member Daniela Lieskovanová who is working for Representation of European Commission and she has been part of the simulation in Brussels so it helped to prepare the carry out the activity and reflection in a proffesional way what was highly appreciated by participants.

– improved participants’ soft skills (develop their creative thinking, communication skills, essentials of political marketing, self-presentation and also problem solving capacity)

– provided space for creating new ideas, setting up new trends – participants made their own workshops with different topics:

Turkish team about debate and discussion – participants learnt about the basic debate rules, effective argumentation and tips on how to survive in the debate even with oponent. This lecture helped to develop the ability of young people to express their thoughts or defend their opinions;

Hungarian team about the main political fractions and parties in the European Parliament. They introduced the names of current EU commissioners and the current developments in Spitzenkandidates’ campaigns;

Team from Poland about EU elections, political fractions in the European Parliament, the principles, rules and values and how to use reliable online sources, so they can become more skilled in researching information and verifying facts;

Czech team made a world cafe activity where we were discussing 5 current topics – Brexit, migration, corruption, political integration of EU, integration of Visegrad 4;

Slovak team introduced the issue of fake news and disinformation and its effect on the political campaigns, elections and societies. We looked at the means of prevention, fight against spreading of intentional lies introduced by political leaders, conspirators and others. This workshop was followed by making a comics – the teams came up with a story in which fake news plays a key role.

– fostered European spirit and more engaged in EU topics and questions encouraged by reflection groups

– provided international environment and intercultural understanding and enrichment during the intercultural nights

– made participants discover more about the program Erasmus+ and its opportunities – participants discovered more about the program Erasmus+ and its opportunities so they became also more active in the program or inform and inspire others – they informed family, friends, schoolmates about the program, some of them are in preparation of own project with their peers with the help of sending organizations (participants from Turkey, Czech Republic and Slovakia).

After the youth exchange, participants were expected to become more aware Europeans that are able to orient themselves more easily in and complex system of the EU affairs and recognize the importance of active citizenship reflected also in their participation on the EU elections.

We have chosen countries with lowest participation (Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary) in last elections and Turkey as a country that for many has to face the refusals of being a member state of EU. After the mobility in Bratislava all countries were implement the create strategies on their local level.

Activities and methods:

– daily use of entertaining ice-breakers to start day fresh and in positive mood;

– creative self-realization – video production, taking entertaining photos and other documentation of activities;

– street activity and interviews with locals

– elaboration of documents- Action plans to increase EU elections turnout in the EU elections in 2019

– intercultural and experiential learning

– role-playing (simulation of the EU Elections in 2019)

– games (introduction games), quizzes (related to presentations)

– innovative methods of brainstorming (e.g. in elaboration of common project rules but also in many other timetable activities)

– discussions in working groups and in front of all participants

– interactive presentations

– Feedback groups – participants were providing regular feedbacks and in doing so, they learnt more about the way how to increase the quality of their feedback.

The participants’ level of knowledge and awareness of the EU affairs, EU institutions, principles and EU elections were enlarged. The young people acquired new skills and capacities that they use as more active and educated EU citizens. They were also encouraged to use this new information and personal skills to spread good practice back in their homes. Help to motivate people in their close surrounding to vote in the coming EU elections in May 2019. Explain their friends and families the importance of their active voting in the EU elections in order to maintain the democratic dimension and representative power of the European Parliament. After the youth exchange, participants act as more active young EU citizens that will be capable to effectively research and verify information in order to decrease their vulnerability to fake news and disinformation. They learnt how to discuss effectively (useful techniques were presented) and they also improved their level of public self-presentation. This enabled them to later empower and instil motivation in peers in any context related to informing their peers about the EU affairs and particularly about the forthcoming EU elections 2019. For those it was possible, they sent us some photos of their friends and parents voting in elections.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *