Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “Check Fake!”

Na projekte sa spolu zúčastnilo 36 účastníkov zo 6 rôznych krajín – Fínsko, Belgicko, Turecko, Grécko, Ukrajina a Slovensko. Do nášho projektu sme zapojili mladých ľudí s nedostatkom príležitosťami, pretože práve títo ľudia sú zvlášť citliví na falošné správy, dezinformácie a manipuláciu. Musia čeliť mnohým prekážkam a bariérám. V takej zložitej životnej situácii sa obyčajne stávajú ovplyvniteľnejšími vďaka zjednodušujúcim riešeniam manipulátorov, je ľahšie ich vystrašiť základnými, umelými alebo nafúknutými hrozbami vytvorenými vo falošných správach. 

Mladí ľudia  nepotrebujú propagandu a falošné správy, potrebujú základnú funkčnú schopnosť kritického myslenia a základné vedomosti, ktoré im pomáhajú správne porozumieť tomu, ako vyzerá manipulácia a ako môžu odhaliť aspoň jednoduché znaky dezinformácie, ktoré by im mali pomôcť čeliť manipulátorom. 

V rámci tohto projektu sme:

–  diskutovali o základných pojmov a zároveň ich ilustrovali na konkrétnych príkladoch (falošných správ),

– zistili rôzne dôsledky falošných a manipulovateľných informácií o ľuďoch, na aké účely by sa dali použiť, diskutovali o tom ako narúša medziľudské vzťahy a aké emócie vyvolávajú,

– ilustrovali rôzne spôsoby, ako by sa dalo čeliť dezinformáciám a manipulácii,

– zdieľali skúsenosti zúčastnených krajín o vydávaní falošných správ, dezinformácií alebo propagandy a o tom, ako EÚ a niektoré ďalšie inštitúcie alebo mimovládne organizácie riešia problém dezinformácií,

– využívali vzdelávacie online a offline hry ako dôležitý prostriedok na podporu vzdelávania o zložitých predmetoch (náležite sa zohľadnil význam modernizácie vzdelávania),

– využili individuálnu tvorivosť účastníkov projektu pri tvorbe originálnych vizuálnych prejavov falošných správ (čo pre nich znamenali falošné správy, čo chápali ako najdôležitejšiu hrozbu dezinformácie, manipulácie alebo propagandy) – maľovanie baneru a tričiek (obrázky/logá/odkazy), tvorba komiksu, video produkcia, návšteva Danubiany

– preskúmali spoločne pravidlá kritického myslenia,

– zúčastníli sa workshopu argumentácie – využívanie užitočných techník v interakcii s osobami s úplne opačnými názormi (ovplyvnené falošnými správami), zistili, ako s nimi komunikovať, ako odhaliť mýty v rozhovoroch v skutočnom živote.

Výmena mládeže Check Fake! pomohla účastníkom dozvedieť sa viac o manipulácii, falošných správach, dezinformáciách, propagande atď. Mladí ľudia tak majú dôležité znalosti a zručnosti, aby sa mohli ľahšie orientovať v zložitom svete, v ktorom aktuálne žijeme.

AKTIVITY

V priebehu projektu účastníci realizovali rôzne neformálne vzdelávacie aktivity, ako simulácie, diskusie, brainstorming, hry, reflexie, práca v skupinách, hodnotenia atď.  

NAŠI PARTNERI:

TOPLUMSAL KÜLTÜR VE GELİŞİM DERNEĞİ, mimovládna organizácia, Turecko

System & G Finland Ry, mimovládna organizácia, Fínsko

Systém a G Ukrajina, mimovládna organizácia, Ukrajina

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, mimovládna organizácia, Grécko

Follow Your Dreams, Skupina mladých ľudí aktívnych v práci s mládežou, Belgicko

The project was attented by 36 participants in total from 6 different countries – Finland, Belgium, Turkey, Greece, Ukraine and Slovakia. In our project  youngsters with fewer opportunities were involved because they are the ones who are particularly susceptible to the effect of fake news, disinformation and manipulation. They have to affront a lot of setbacks and impediments. In such a difficult life situation they usually become more influenceable by simplistic solutions of manipulators, it is easier to frighten them by basic, artificial or inflated threats fabricated in fake news. 

Young people do not need propaganda and fake stories, they need basic functional ability of critical thinking and essential knowledge helping them to acquire proper understanding of what manipulation looks like and how they can uncover at least the simple traits of disinformation which should help them to confront the manipulators. 

Within this project we:

– discussed the basic terms while illustrating them on concrete examples (of fake news),

– had found various implications fake and manipulating information has over people, for what purposes it could be used, discussed how it disturbs the relations among people and what emotions it raised,

– illustrated multiple ways how the disinformation and manipulation could be countered,

– shared the experiences and national insights into the issue of fake news, disinformation or propaganda in participants home countries and how the problem of disinformation was dealt with by the EU and some other institutions or NGOs,

– used educational online and offline games as an important means to boost learning about difficult subject matter (the importance of modernising education was properly taken into account),

– used individual creativity in creating original visual expressions of fake news (what does it mean, what did we understand as the most important threat of disinformation, manipulation or propaganda)- T-shit painting (pictures/logos), badges creation, comics designing, video production, visit of Danubiana,

– explored the basic rules of critical thinking,

– improved soft skills, argumentation, employment of useful techniques in interaction with persons with totally opposite opinions (possible influenced by fake news),  found out how to interact with them, how to debunk myths in real life conversations,

– practiced role-plays, solved various examples that were provided for improving the effectiveness in different project’s subject matters,

– provided inclusive space for creating new ideas, for reinforcing the active citizenship,

– provided international environment and intercultural understanding and mutual enrichment, incentivised the cooperation of the young people who came from various backgrounds. 

The youth exchange Check Fake! helped participants to become more aware of what is manipulation, fake news, disinformation, propaganda etc. Young people got important knowledge and skills to be able to orient themselves more easily in a complex world we live in.

ACTIVITIES

Throughout the project, we conducted a variety of non-formal learning activities as simulations, discussions, debates, brainstorming, games, work in groups, evaluation, etc. 

OUR PARTNERS:

TOPLUMSAL KÜLTÜR VE GELİŞİM DERNEĞİ, NGO, Turkey

System&G Finland Ry, NGO, Finland

System and G Ukraine, NGO, Ukraine

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, NGO, Greece

Follow Your Dreams, Group of young people active in youthwork, Belgium 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *