Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “Multicultural Bridge”

V súčasnosti sme svedkami teroristických činov, migrácie, hospodárskej krízy, vysokej miery nezamestnanosti, ekologických problémov. Mladí ľudia musia čeliť často negatívnym správam, napätiu, názorom spoločnosti na iné kultúry, ktoré často prinášajú veľmi negatívne postoje (predsudky, diskriminácia, netolerancia a dokonca aj násilné činy), ako by hľadali spoločné riešenia prostredníctvom medzikultúrneho dialógu, ktorý sa snaží nadviazať kontakty na spoločnej pôde medzi rôznymi kultúrami, komunitami a ľuďmi za podpory porozumenia a interakcie.

NAŠE CIELE BOLI:

– podporiť 35 mladých ľudí, z ktorých 15 bolo z nedostatkom príležitostí zo Slovenska, Španielska, Poľska, Grécka a Turecka, aby lepšie pochopili význam medzikultúrneho dialógu a ponúknuť im priestor, kde si mohli vymieňať svoje predstavy o lokálnych problémoch s možnými riešeniami na danú tému,

– pomôcť 35 účastníkom z 5 krajín lepšie porozumieť skutočnej situácii a zo skúsenosťami z multikultúrneho mesta Istanbul, ktoré pre nás predstavovalo “multikultúrny most”, kde sme sa stretli aj s účastníkmi z iných krajín,

– poskytnúť príležitosť 35 účastníkom z partnerských organizácií získať vedomosti o iných krajinách a zistiť súvislosť medzi kultúrnou identitou a prejavom,

– 35 mladých ľudí z 5 partnerských krajín si vyvinulo svoje osobné a medziľudské zručnosti, svojich 8 kľúčových zručností, ako aj svoje “mäkké zručnosti”, ktoré im v budúcnosti pomôžu v ich ľudských interakciách, aktívnej sociálnej účasti v miestnej komunite, ale aj v medzinárodných vzťahoch.

Naši partneri:

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI – Turecko

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Grécko

Asociación Cultural Gremio Luna – Španielsko

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie – Poľsko

Nowadays we are witnesses of the acts of terrorism, migration, economic crisis, high unemployment rate, ecological problems. Young people have to face often negative news, tensions, opinions of the community towards other cultures which often bring very negative attitudes (predjudice, discrimination, intolerance and even acts of violence) than searching common solutions through intercultural dialogue which seeks to establish links and common ground between different cultures, communities, and people, promoting understanding and interaction.

OUR OBJECTIVES WERE:

– to supported 35 young people, out of which 15 with fewer opportunities from the Slovakia, Spain, Poland, Greece, and Turkey to better understand the importance of intercultural dialogue and to offered them the space where they could exchange their ideas about local difficulties and potential solutions on the topic,

– to helped the 35 participants from the 5 countries to had a better understanding of the real situation by experience of multicultural city of Istanbul which represented Multicultural Bridges for us where we have also met participants from another countries,

– to provided the opportunity to the 35 participants from the partner organizations to acquire knowledge about the other countries, and found out the connection between the cultural identity and expressing themselves,

– 35 young people from the 5 partner countries developed their personal and interpersonal skills, their 8 key competences and as well their soft skills which will help them in the future in their human interactions, active social participation in the local community but also international relations.

Our partners:

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI – Turkey

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Greece

Asociación Cultural Gremio Luna – Spain 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie – Poland

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *