Preskočiť na obsah

Školenie/Training course “Take a Step Towards Creativity”

OPIS PROJEKTU

Iniciatíva v oblasti kultúry a umenia sa začína v ranom detstve a vzdelávanie by sa malo v celej EÚ uznať ako nevyhnutná súčasť učebných osnov. Umenie sa dá využiť aj na zlepšenie získavania kompetencií, ktoré sú rozhodujúce pre podporu kreativity a pocitu uznania kultúrnej rozmanitosti. Ich použitie môže prispieť k rozvoju celého súboru kľúčových kompetencií, od základných (t.j. jazykových zručností prostredníctvom konania) až po prierezové zručnosti (t.j. logiku prostredníctvom hľadania faktov a súvislostí) u mladých ľudí. To znamená, že potrebujeme dobre vyškolených pracovníkov s mládežou, aby im oni mohli ďalej dodávať tieto požadované zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné zlepšiť prácu s mládežou prostredníctvom odbornej prípravy, ktorá im priblíži dôležitosť kultúry a uprednostní ich tvorivé a umelecké činnosti. 

Projektu Take a step towards Creativity, ktorý organizovalo občianske združenie Youth for Equality sa zúčastnilo 24 pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov z krajín Grécko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Litva, Poľsko a Slovensko. Hlavná aktivita sa konala v Bratislave 1.  – 10. decembra 2019. 

Projekt zdôrazňoval aj kľúčovú úlohu kultúry pri rozširovaní prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, najmä pre znevýhodnené skupiny, s ktorými naši partneri často pracujú. V tomto ohľade bolo nevyhnutné prepojiť vzdelávacie i kultúrne stratégie a politiky na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť kvalifikáciu našich mladých ľudí, zvýšiť ich zamestnanosť a najmä sociálne začlenenie. Tieto oblasti sú vzájomne prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Aby bola práca s mládežou účinná, musí sa neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacim inováciám. Týmto projektom sme medzi pracovníkmi s mládežou zdieľali skúsenosti a osvedčené postupy z oblasti kultúry a tvorivosti a spoločne sme skúmali, ako sa dajú uplatniť pri práci s mladými ľuďmi. Nešlo iba o umenie a tvorivé vyjadrenie sa, ale aj o pomoc každému jednotlivcovi nájsť SVOJ autentický spôsob kultúrnej identity a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť pri interakcii s ostatnými.

Aktivity – brainstormingy, myšlienkové mapy, diskusie na tému kultúra a kultúrna identita, simulácia a práca so znevýhodnenými, stretnutia a návšteva VŠMU (divadelná a televízna fakulta), workshop arteterapia, workshop kreatívne písanie, workshop tvorba posterov, návšteva galérie, práca v skupinách, rozhovory s lokálnymi, tvorba aktivít na rozvoj kreativity využitím neformálnych metód, implementácia aktivít na strednej škole so študentami.

PARTNERI:

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI – Turecko

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Grécko

Asociación Cultural Gremio Luna – Španielsko

ASOCIACIJA APKABINK EUROPA – Litva

Youth Innovation Ltd – Veľká Británia

EURODEMOS YOUTH MOBILITY – Taliansko

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie – Poľsko

Tento projekt je podporený grantom EU.

DESCRIPTION OF THE PROJECT

Initiation to culture and the arts start from early childhood education should be acknowledged across the EU as an essential part of the curricula. Arts can also be used to improve the acquisition of competences, crucial to foster one’s creativity and sense of appreciation of cultural diversity. Their use can contribute to develop a whole set of key competences, from basic (i.e. language skills through acting) to transversal skills (i.e. logic through juggling) in young individuals. This means we need good trained youth workers in order to be deliver these required skills in youth. For this reason the improvement of youth workers is needed by a training which sensitize them to the importance of culture and favour their activities with creativity and art. The project emphasises also the crucial role of culture in broadening the access to lifelong learning, especially for the disadvantaged groups who our partners often work with. Bridging education and culture strategies and policies at EU level to upgrade our young people’s skills, increase their employability and especially make them socially included, fulfilled individuals and active citizens is essential in that respect. These areas ARE interlinked and influence each other. To be effective, youth work needs to be more self critical and constantly look for innovations. With this project we discovered experiences and good practices from the field of culture and creativity and explored how to apply it to work with young people. It was not only about art and creative expression, but it was also about helping each person to find their OWN authentic way of cultural identity and supporting cultural diversity while interacting with others.

PARTNERS: 

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI – Turkey

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Greece

Asociación Cultural Gremio Luna – Spain

ASOCIACIJA APKABINK EUROPA – Lithuania

Youth Innovation Ltd – UK

EURODEMOS YOUTH MOBILITY – Italy

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie – Poland

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *