Preskočiť na obsah

„Greening“ skills of young people

Greening Skills of Young People  13-19th April 2023

Ekologické zručnosti mladých ľudí 

🥸 Hľadáme 3 úžasných účastníkov najlepšie nad 21 rokov.

🌍 Projekt spojí 24 mladých ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska, Rumunska, Španielska, Litvy, Turecka a Macedónska na 6-dňovom programe mobility/školenia. Počas tohto programu sa zúčastníte rôznych neformálnych aktivít, workshopov a zdieľate osvedčené postupy s ostatnými účastníkmi.

📈 Cieľom tohto projektu je zdieľať príklady zelených pracovných miest a podnikov v rôznych oblastiach krajín a diskutovať o budúcich možnostiach, ako získať súbor zelených kompetencií účastníkov, ktoré by mohli využiť pre svoje vlastné profesionálne potreby, ale najmä ich preniesť na iných mladých ľudí.

🤝 Budete mať možnosť spojiť sa s ostatnými účastníkmi projektu, mentormi, odborníkmi, zainteresovanými stranami a partnermi. Spoločne vytvoríme spoločnú pôdu pre spoluprácu.

Nepremeškajte túto úžasnú príležitosť! Prihláste sa teraz a staňte sa jedným z 3 účastníkov tohto projektu, ktorý vám zmení život! 💪

———————————————————————————————————–

🥸 Looking for 3 amazing participants preferably over 21 years old.

🌍 The project will bring together 24 young people from Slovakia, Czechia, Poland, Romania, Spain, Lithuania, Turkey and Macedonia for a 6-day mobility/training program. During this program, you will take part in various non-formal activities, workshops, and share good practices with other participants.
📈 The goal of this project is to share examples of green jobs and enterprises in different
countries and discuss the future options, To gain a set of green competencies of participants which might be
used for their own professional needs but mostly to transfer them to
other young people.
🤝 You will have the opportunity to connect with other project participants, mentors, experts, stakeholders, and partners. Together, we will create a common ground for collaboration and cooperation.
Don’t miss out on this amazing opportunity! Apply now and be one of the 3 participants in this life-changing project! 💪