Preskočiť na obsah

Treat Yourself II

  • Hľadáme 3 nadšených pracovníkov s mládežou vo veku 18 – 40 rokov.

Pracovníci s mládežou sa zúčastnia tréningu, aby nadobudli zručnosti a vedomosti na udržanie dobrého duševného zdravia a pohody pri práci s mládežou.

Projekt spojí 24 mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov a aktivistov zo Slovenska, Česka, Talianska, Španielska, Bulharska, Holandska, Fínska a Turecka na 6-dňovej mobilite/školení pracovníkov s mládežou. Počas tohto programu sa zúčastníte rôznych aktivít neformálneho vzdelávania, workshopov a zdieľate osvedčené postupy s ostatnými účastníkmi.

Cieľom tohto projektu je podeliť sa o príklady užitočných metód duševnej pohody z každej partnerskej krajiny s cieľom podeliť sa o postupy na národnej a medzinárodnej úrovni a identifikovať, ako ich možno aplikovať na blahobyt pracovníkov s mládežou.

Pracovníci s mládežou získajú kompetencie a schopnosť pripraviť si program osobnej starostlivosti o seba podľa svojich potrieb.

Umožníme poskytovať poznatky ostatným pracovníkom s mládežou a ich mládeži vytváraním miestnych workshopov.

Zaviazali sme sa tiež preukázať solidaritu v celom regióne, zdieľať znalosti, osvedčené postupy a odborné znalosti.

 

Prihláste sa teraz!

—————————————————————————————- 

  • Looking for 3 excited youth workers between 18 – 40 years old. 

Youth workers will take part in order to gain their skills and knowledge in keeping good mental health and well-being in their youth work.

 The project will bring together 24 young people, youth workers, youth leaders and activists from Slovakia, Czech, Italy, Spain, Bulgaria, Netherlands, Finland and Turkey for a 6-day mobility/ training of youth worker. During this program, you will take part in various non-formal activities, workshops, and share good practices with other participants.

📈 The goal of this project is to share examples of useful well-being methods from each partner country in order to share practices nationally and internationally and to identify how those can be applied to the well-being of youth workers.

🥸 To gain youth workers´ competencies and ability to prepare personal self-care program based on one´s needs.

To deliver knowledge to other youth workers and their youth creating local workshops.

We are also committed to showing solidarity across the region and to sharing knowledge, best practices and expertise. 

 Apply now!

 

Application:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0sEj4VZ_WJgOKyyMww9glPBBKr43ZhLe4Q4Xz_YlPMlD_g/viewform


Infopack:https://drive.google.com/file/d/1E7V36iRRtyNXeEs6mZ5ghFp11FoT6ULs/view?usp=sharing