Preskočiť na obsah

Živá záhrada / Life garden

S naliehavosťou klimatických zmien, ako aj so zavedením programu trvalo udržateľného rozvoja, sa do popredia pozornosti dostala potreba vytvorenia hlbšieho vzťahu medzi ľudstvom a prírodou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť solidárny vzťah medzi komunitou mládeže, detí a trvalo udržateľného poľnohospodárstva a záhradníctva na druhej strane. Hoci učebné osnovy študentov a žiakov obsahujú teoretický rámec prírodných vied, projekt podporoval neformálne a informálne vzdelávanie. Veríme tiež, že vegetácia a prostredie v prírode priaznivo ovplyvní ich duševné zdravie, ktoré separácia počas pandémie COVID-19 nesmierne ovplyvnila. Projekt má prinavrátiť deti a mládež k prirodzenému spojeniu s prírodou. V nadväznosti na tento postoj je cieľom naučiť sa základy permakultúry. Ďalším významným cieľom je rozvoj mäkkých zručností a kľúčových kompetencií. Rovnako skupinová spolupráca medzi deťmi, miestnymi aktívnymi skupinami, pracovníkmi s mládežou a učiteľmi môže zlepšiť schopnosť mládeže pracovať v tíme, vodcovské a riadiace schopnosti. Účastníci sa naučili základy projektového manažmentu, získali zmysel pre zodpovednosť, zmysel pre občianstvo, matematickú gramotnosť a rozpočtové zručnosti či podnikateľské zručnosti, ktoré je mimoriadne dôležité aktualizovať a inovovať podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce. Ďalším dôležitým cieľom je zažiť metódy neformálneho vzdelávania. Keďže účastníci boli prevažne študenti pedagogiky, chceli zažiť neformálne vzdelávanie v realite a naučiť sa transformovať aktivity pre svoju budúcu kariéru a prácu s mládežou. Veríme, že čím skôr sa naučíme používať trendy a metodiky, tým lepšie a rýchlejšie sa budeme vedieť prispôsobiť budúcim reformám a možno aj prispieť k ich formovaniu.   Výstupom projektu je vybudovaná ekologická záhradka v v areáli ZŠ a MŠ Vančurova. „Budovaním tejto záhrady, ktorú nazývame Živá Záhrada, sa chceme dozvedieť viac o permakultúre a životnom prostredí. Chceme tiež získať kompetencie v metódach neformálneho a informálneho učenia. Chceme tiež posilniť motiváciu k dobrovoľníctvu a solidaritu v našej komunite a tieto postoje chceme v deťoch pestovať. Deti ako súčasť našej komunity sú našou budúcnosťou a dodržiavaním princípov solidarity, ktoré v nich môžeme budovať a posilňovať v nás, môžeme zlepšiť kvalitu života v našom meste. V neposlednom rade by sme chceli týmto projektom prejaviť solidaritu a pomôcť Základnej škole Vančurova získať fond rozvíjajúci jej myšlienku a štartujúci koncept Zelenej školy.“   Ciele projektu sú: – predstaviť deťom a verejnosti koncept ekologickej záhrady a permakultúry (vybudovaním Živej záhrady v areáli školy) – zvýšiť kompetencie mládežníckej skupiny v procese riadenia projektov, metódach neformálneho vzdelávania – formovať postoje k dobrovoľníctvu (prostredníctvom aktivít mesačných workshopov, plánovania, vyhodnocovania, rozpočtovania, motivácie…) – prispievať k rozvoju komunity medzisektorovou spoluprácou (školské inštitúcie, mimovládne organizácie a samospráva)