Preskočiť na obsah

Školenie/Training course „Spread Ability“ Bratislava Slovensko

OPIS PROJEKTU:

Pracovníci s mládežou sa stretávajú a pracujú nielen s mladými ľuďmi, ktorí nemusia čeliť problémom, ale aj s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sa chcú vzdelávať a zúčastňovať sa na aktivitách neformálneho vzdelávania ako ich rovesníci, len pomocou iných metód. Týmto projektom sme sa dotýkali aktuálneho nedostatku – nízkej účasti mladých ľudí so zdravotným postihnutím na neformálnych aktivitách z hľadiska rovných príležitostí ako ostatní a z hľadiska ich väčšej integrácie do spoločnosti.

Pracovníci s mládežou sa naučili ako zapojiť, pracovať a pomáhať mladým ľuďom s rôznym druhom postihnutia. Zlepšili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia, úpravy a vytvárania nových neformálnych aktivít pre mladých so zdravotným postihnutím. Nedostatok informácií a postupov bráni pracovníkom s mládežou zapájať mladých ľudí so zdravotným postihnutím do ich miestnych, národných a medzinárodných aktivít. Týmto projektom sme zdieľali osvedčené postupy a naučili pracovníkov s mládežou ako využívať, pretvárať už existujúce neformálne aktivity a vytvárať nové a priame neformálne aktivity, ktoré budú používať vo svojej každodennej práci.

PARTNERI:

Arteam – Bulharsko

Navissos – Srbsko

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Grécko

TALKING HANDS – Turecko

Asociación Multideportiva Euexia – Španielsko

ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL – Rumunsko

IKKAIDO LTD – Veľká Británia

DESCRIPTION OF THE PROJECT:

Youth workers are working not only with intact (healthly) youth but also with disabled young people who are keen to learn and participate as their peers, just with using different methods. By this project we adressed the issue of low participation of young people with disabilities (YPD) in the non-formal activities with the terms of the same opportunities as others (intact youth) and in terms of their inclusion to the society. 

Youth workers learnt how to involve, work and help to YPD. They improved their knowledge and skills how to manage, adjust and create new non-formal activities for YPD. Lack of information and practise prevent youth workers to involve young people with disabilities in their local, national and international activities. By this project we shared the good practisies and learnt youth workers how to use and also create new and direct non-formal activities, which they will use in their daily work.

PARTNERS: 

Arteam – Bulgaria

Navissos – Serbia

SINDESMOS SISTIMA KAI GENIA – Greece

TALKING HANDS – Turkey

Asociación Multideportiva Euexia – Spain 

ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL – Romania

IKKAIDO LTD – United Kingdom