Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “Be Eco without Ego”

Medzinárodný vzdelávací projekt Erasmus+ s účasťou 6 krajín (Slovensko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Macedónsko, Rumunsko) a 30 účastníkov sa konal v Bratislave v dňoch 11. – 19. septembra 2018. Témou projektu bola recyklácia a znižovanie odpadov, nakoľko spoločnosť vidí potrebu diskutovať o týchto témach – rozvíjať projekty týkajúce sa týchto tém a tak zvýšiť environmentálne povedomie mladých ľudí v spoločnosti. Cieľom nášho projektu teda bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o potrebe recyklovania, akútne znižovanie odpadov a šetrenie prírodných zdrojov. Počas uvedeného týždňa účastníci prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a aktivít tvorili rôzne výstupy. Metódy a aktivity zahŕňali: prácu v skupine, diskusie a debaty o recyklácií v určených EÚ krajinách, o stratégií 5R (odmietni, zredukuj, opätovne použi, recykluj, spál alebo skompostuj). Ďalej sa účastníci dozvedeli o živ. cykle rôznych produktov, čo škodí a čo naopak prospeje živ. prostrediu alebo si otestovali svoje vedomosti na ďalšie environmentálne témy. Dopadom projektu bolo zvýšenie aktivít a povedomia v oblasti recyklácie, odpadov a ochrane živ. prostredia v našom regióne a v krajinách našich partnerov. Účastníci sa zúčastnili taktiež projektu World clean-up day dňa 15.9.2018. Najdôležitejším výstupom bolo vypracovanie kreatívnych plagátov, ktoré mali za účel zvýšiť povedomie o recyklácií, znižovaní odpadov a ochranu živ. prostredia. Takéto plagáty mohli účastníci použiť aj vo svojich krajinách po projekte. Ďalším dôležitým výstupom bolo vyrábanie kreatívnych produktov z už použitého materiálu, aby si skúsili ako sa dá použiť jeden materiál na výrobu niečoho nového. Nakoniec tieto výrobky spolu s plagátmi a získanými novými a zaujímavými informáciami účastníci prezentovali na verejnej akcii na Hviezdoslavovom námestí v meste Bratislava 17.9.2018 od 15:00 – 18:00.Po hlavnej aktivite konajúcej sa v meste Bratislava sme organizovali následné aktivity v krajinách partnerov, pričom stratégie sme vytvorili už na výmene. Projekt bol podporený grantom Európskej Komisie (ide o program Erasmus+) a mládežníckou organizáciou Iuventa. Podobné mládežnícke výmeny sú realizované v celej Európe a sú určené najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Nakoľko sú projekty pokryté grantami, mladým ľuďom vzniká nárok zúčastniť sa zadarmo. Zlepšia svoje schopnosti, poznatky v danej téme, majú možnosť komunikovať v cudzom jazyku, cestovať, spoznávať iné kultúry a vytvárať medzinárodné priateľstvá.

Erasmus + international education project with 6 countries (Slovakia, Germany, Greece, Italy, Macedonia, Romania) and 30 participants took place in Bratislava from 11th to 19th September 2018. The topic of the project was recycling and waste reduction, as the society sees the need to discuss these issues – develop projects on these topics to raise the environmental awareness of young people in our society. The aim of our project was to raise young people’s awareness of the need for recycling, acute waste reduction and the conservation of natural resources. During that week, participants produced different outcomes through non-formal learning and activity methods. Methods and activities included: group work, recycling discussions and discussions in designated EU countries, 5R strategies (refuse, reduce, reuse, recycle, repair). Next, the participants learned about the environmental cycles of different products, which harms and, on the contrary, beneficial to the environment or tested their knowledge on other environmental topics. The impact of the project was to increase recycling activities, waste and environmental protection and conservation in our region and in our partner countries. Participants also participated in the World clean-up day project on 15.9.2018. The most important output was the creation of creative posters, which were designed to raise awareness about recycling, waste reduction and environmental protection. Participants could also use such posters in their countries after the project. Another important output was the production of creative products from the already used material to try to use one new material to produce something new. Finally, the products, along with posters and new and interesting information received, were presented at a public event at Hviezdoslav Square in Bratislava on 17th of September 2018 from 15:00 to 18:00. After the main activity taking place in the city of Bratislava, we organized follow-up activities in the partner countries, and we created the strategies already during the exchange. The project was supported by a European Commission grant (Erasmus +) and Iuventa youth organization. Similar youth exchanges are carried out across Europe and are designed especially for young people with fewer opportunities. As projects are covered by grants, young people are entitled to participate for free. They will improve their abilities, knowledge in a given topic, have the opportunity to communicate in a foreign language, travel, get to know other cultures and create international friendships.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *