Preskočiť na obsah

Mládežnícka výmena/Youth exchange “Dance it Out!”

Na projekte programu Erasmus+ Dance it out! sa zúčastnilo spolu 30 účastníkov (vo veku 17 – 25 rokov) z krajín Turecko, Španielsko, Litva, Chorvátsko, Česká Republika a Slovensko.

Projekt je zameraný na mladých ľudí, ktorí potrebujú viesť aktívnejší životný štýl najmä vo forme rôznych športových a tanečných aktivít (Zumba), a tak bojovať alebo predchádzať problémom ako sú obezita, nadváha a ďalšie ochorenia. 

Na základe týchto cieľov sme počas projektu pracovali na týchto bodoch:

– propagovať význam fyzickej aktivity v krajinách a regiónoch, ktoré majú najväčšie problémy s obezitou, najskôr v Košiciach, po ktorých nasleduje oblasť celej Európy, najmä v podobe cvičenia Zumba

– podnietiť mladých ľudí k tomu, aby si uvedomili, že obezita je nebezpečná a treba s ňou včas bojovať a rovnako tak im aj ukázať ďalšie možné následky neaktívneho a nezdravého životného štýlu 

– zvýšiť informovanosť verejnosti o cieľoch Európskej Únie 2020 v oblasti zdravia a športu formou prednášok, diskusií s obyvateľmi Košíc a zúčastnených krajín 

– predchádzať predsudkom voči Zumbe, vysvetliť jej zdravotné výhody,  prezentovať tento šport verejnosti, ukázať, že je to užitočný, zábavný a udržateľný šport, ktorý dokážu praktizovať všetci

– využívať, rozvíjať a šíriť inovačné a racionálne stratégie na vytváranie povedomia o zdravom životnom štýle u mladých ľudí, prispievať do programu Zdravé stravovanie a aktívny život,

Do aktivít boli zapojené mnohé tvorivé aktivity a zainteresované strany:

– kreatívne práce – tvorba banneru, propagačných článkov, príspevkov na facebook, instagram, song projekturôzne videá, fotografie a HANDBOOK

– príprava zdravého snacku z čerstvých surovín (smoothies, proteinové tyčinky, jogurty)  a jedálnička (viď handbook), aby účastníci videli, aké jednoduché a zábavné je pripraviť si tieto dobroty doma

– praktizovanie Zumby s profesionálnym trénerom – 6x cvičení Zumby, 1x Auquzumba na kúpalisku Červená Hviezda v Košiciach, Flashmob v starom meste Košice pri Dolnej bráne dňa 18.7.

– “street” resp. pouličné aktivity a rozhovory s miestnymi obyvateľmi 

– akčné plány (osobné, skupinové) na zvýšenie zdravého životného štýlu a športu v živote ( zaujímavé projekty na národnej a medzinárodnej, tvorba jedálnička a plán športových aktivít v dennom harmograme – viď handbook) 

– stretnutie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde sme sa zúčastnili prednášky a diskusie s pani doktorkou  Kollárovou na tému zdravého životného štýlu, zásadách správnej výživy, výpočtu energetickej a biologickej hodnoty celodennej stravy z napísaného jedálnička a jej vyhodnotenie vo vzťahu k Odporúčaným výživovým dávkam, oboznámili sme sa so situáciou ochorení v krajinách EU, zistili sme viac o záviloslostiach – alkohol, cigarety, drogy. Merania tímu zdravotníkov (meranie krvného tlaku a pulzu, antropometrické merania, určenie BMI, percenta tuku v tele a hodnotenie rizika abdominálnej obezity)  pomohlo zhodnotiť údaje a nastaviť vhodný plán. 

– prezentácie facilitátorov a ďalších odborníkov 

– folkórny súbor Pristaše nám predviedol tradičné ľudové tance a v rámci tanečného workshopu sme sa naučili rôzne kroky a choreografie 🙂

– kultúrne noci jednotlivých krajín, na ktoré pripravili účastníci tie najlepšie hry, tance, uvarili tradičné jedlá, priniesli najchutnejšie suroviny

V súčasnosti účastníci realizujú svoje osobné ciele a plány vo svojom dennom harmonograme, pripravujú sa na realizáciu aktivít pre svoje okolie s pomocou našich partnerov:

Tom Dumánci, Czech Republic

Unique Projects, Lithuania

Associacio Globers, Spain

Institu za Poticanje Mladih, Croatia

Group Health Welness Promoters, Turkey

A total of 30 participants (aged 17-25) participated in the Erasmus + project Dance it out! from Turkey, Spain, Lithuania, Croatia, Czech Republic and Slovakia.

The project focuses mainly on young people interested in a more active lifestyle by various sports and dance activities (Zumba) in order to fight or prevent problems such as obesity, overweight and other diseases related to unhealthy lifestyle.

Based on this aim we worked on the following objectives within the project:

– to promote the importance of physical activity in countries and regions with the biggest obesity problems, firstly in Košice, followed by whole Europe, particularly by the Zumba exercise

– to help young people to understand that obesity is dangerous and needs to be tackled in a timely manner, as well as to show them the possible negative consequences of an inactive and unhealthy lifestyle

– raise public awareness of the European Union’s 2020 health and sport objectives through presentations, discussions with the people of Košice and participating countries

– get rid of the prejudices against Zumba, explain its health benefits, promote this sport towards the public, show that it is a useful, entertaining and sustainable sport that everyone can practice

– exploit, develop and disseminate innovative and rational strategies to create awareness of healthy lifestyles for young people, contribute to the Healthy Eating and Active Life Program,

Many creative activities and stakeholders were involved in the activities:

– creative work – creation of banner, promotional articles, facebook/instagram posts, song of the project, various videos, photos and HANDBOOK

– preparing a healthy snack made of fresh ingredients (smoothies, protein bars, yoghurts) and a menu (see handbook) so that participants can see how simple and fun it is to prepare such food at home

– practicing Zumba with a professional trainer – 6 Zumba exercises, 1x Auquzumba at the Červená Hviezda swimming pool in Košice, Flashmob at the Košice old town at the Lower Gate on 18.7.

– street activities and interviews with locals

– action plans (personal, group) to increase healthy lifestyles and sports in daily life (interesting national and international projects, design of a healthy menu and a plan of sport activities in the daily routine – see the handbook)

– Meeting with the Regional Public Health Office, where we attended presentations and discussions with Dr. Kollárová about healthy lifestyle, principles of good nutrition, calculation of energy and biological value of a diet and its evaluation in relation to recommended nutritional benefits, we were talking about the diseases in the EU countries, we found out more about the addictions – alcohol, cigarettes, drugs. The health care team measured our blood pressure and pulse measurements, anthropometric measurements, BMI determination, body fat percentage and abdominal obesity risk assessment, what helped to evaluate the data and set up a suitable plan.

– presentations by facilitators and other experts

– folk group Pristaše showed us traditional folk dances and we learned different steps and choreographies during the dance workshop 🙂

– cultural nights of all countries, where the participants prepared the best games, dances, cooked traditional meals, brought the most delicious ingredients

Nowadays, participants are achieving their personal goals and plans in their daily schedule and they are in preparation in order to carry out activities for the public with the help of our partners:

Tom Dumánci, Czech Republic

Unique Projects, Lithuania

Associacio Globers, Spain

Institu za Poticanje Mladih, Croatia

Group Health Welness Promoters, Turkey

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *