Preskočiť na obsah

Školenie/Training course “How to stop infodeformation in YOUth”

Jednou z obetí šírenia dezinformácií sú mladí ľudia. Často nemajú dostatok vedomostí na to, aby vyhodnotili, či sú správy pravdivé alebo nepravdivé, aj keď musíme pripustiť, že je to pre všetkých jednotlivcov veľmi ťažké, pretože nikto nie je odborníkom na všetko. Čo môžeme a mali by sme urobiť, aby sme chránili mladých ľudí pred negatívnym vplyvom dezinformácií a manipulácie? Mali by sme im pomáhať budovať svoje kapacity a silné stránky, aby boli odolnejší voči falošným správam a manipulatívnym zámerom prostredia, v ktorom žijú. Mali by sme im pomôcť rozpoznať dezinformácie, falošné správy, identifikovať ich spoločné vlastností a konkrétne typy ich zdrojov. Mali by sme rozvíjať ich schopnosti v oblasti kritického myslenia. Mali by sme šíriť povedomie o nebezpečenstvách dezinformácie a ukázať jej nebezpečné účinky. Je potrebné odhaliť falošné správy a ukázať jej skutočný základ a zároveň poukázať na nepoctivé úmysly dezinformačných zdrojov.

Jedným z dôležitých aktérov, ktorí by mali pomôcť mladým ľuďom stať sa odolnejšími voči falošným správam a manipulácii, sú pracovníci s mládežou. Sú v priamom kontakte s mládežou. Na tomto školení Erasmus + sa spolu zúčastnilo 25 pracovníkov s mládežou z partnerských krajín.

Naše ciele boli:

– diskutovať o probléme dezinformácií a falošných správ

– priblížiť národné poznatky o vydávaní falošných správ, dezinformáciách alebo propagande a naučiť sa identifikovať rôzne formy manipulácie a nájsť účinné prostriedky na ich konfrontáciu

– zlepšiť osobné schopnosti orientovať sa v obrovskom mori informácií a uznávať kvalitné zdroje informácií

– posilniť určité zručnosti – schopnosť kritického myslenia vrátane posilnenia schopnosti sústrediť sa a porozumieť našim emóciám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii a spracovávaní správ; rozšírili kompetencie v oblasti argumentácie a diskusie

– organizovať následné činnosti s mládežou, aby sa tieto znalosti odovzdali našim cieľovým skupinám.

Týmto projektom mladí ľudia praktizovali hranie rolí, riešili rôzne príklady, ktoré boli poskytnuté na zlepšenie efektívnosti vzdelávania účastníkov v rôznych predmetoch odbornej prípravy. Získané vedomosti a praktické informácie ďalej šírili medzi kolegami a všetkými ostatnými.

Školenie využívalo nástroje neformálneho vzdelávania mladých ľudí, čo je osvedčená metóda, ktorá sa už aktívne používala v predchádzajúcich projektoch. Školenie bolo výrazne orientované do budúcnosti, pretože sa zameriava aj na následné aktivity účastníkov školenia. Ich nové poznatky, skúsenosti a metódy sa využijú pri ďalšej práci s mládežou.

Partneri:

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI, Turecko

System & G Finland Ry, Fínsko

Systém a G Ukrajina, Ukrajina

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, Grécko

Follow your dreams, Belgicko

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, Poľsko

JTF DSE, Maďarsko

Na tomto školení sme spolupracoval so Slovenskou debatnou asociáciou, slovenským novinárom z významnej slovenskej spravodajskej platformy, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a rovnako sme oslovili a spolupracovali so slovenskými aktivistami pôsobiacimi v oblasti dezinformácie alebo rozvoja kritického myslenia na školách.

One of the victims of spreading disinformation are young people. They often do not have enough knowledge to evaluate if the news are true or false, though we must admit that this is very difficult for all individuals as nobody an expert in all subjects. What can and should we do in order to protect young people against the negative impact of disinformation and manipulation? We should help them build their capacities and strengths to make them more resistant to fake news and manipulative intentions of the environment they live in. We should help them recognize the disinformation, hoaxes, fake news by identifying their common traits and specific types of their sources. We should develop their abilities in the area of critical thinking. We should spread awareness about the dangers of disinformation and show its perilous effects. It’s necessary to uncover the false stories and show the true story behind while pointing at the dishonest intentions of the disinformation sources. 

One of the important actors that should help young people become more resistant to fake news and manipulation are youth workers. They are in direct contact with youth. This Erasmus+ training course was attended by 25 youth workers from partner countries.

Our objectives were:

– to discussed the problem of disinformation, fake news and hoaxes

– to illustrated the national insights into the issue of fake news, disinformation or propaganda and to learnt to identify different forms of manipulation and found the efficient means to confront it

– to improved the personal capacities to oriented themselves in the huge sea of information and to recognized good quality sources of information

– to strengthened the certain competences – ability of critical thinking, including enhancing the abilities to concentrate and understand our emotions which play an important role in communication and news processing; upgraded the competences in argumentation and discussing

– to organized follow-up activities with youth to deliver this knowledge to our target groups.

By this project the youth workers practiced role-plays, solved various examples that were provided for improving the effectiveness of the training of participants in different training’s subject matters. They disseminated the received knowledge and practical information further among colleagues, peers and all others.

The training employed the tools of non-formal education of young people which is a proven potent method that has already been actively applied in the previous projects. The training was significantly oriented into future as it concentrates also on follow-up activities of the training participants. These were used their newly acquired knowledge, experiences and methods in their further work with youth.

Partners:

TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI, Turkey

System&G Finland Ry, Finland

System and G Ukraine, Ukraine 

INSTITOYTO EREVNAS KAI KATARTISIS EVROPAIKON THEMATON, Greece

Follow Your Dreams, Belgium 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, Poland

JTF DSE, Hungary

The training schedule anticipated the cooperation with Slovak Debate Association, a Slovak journalist from major Slovak news platform, Representation of the European Commission in Slovakia and we equally reached out and proposed the cooperation with Slovak activists engaged in the area of disinformation or development of critical thinking at schools.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *