Preskočiť na obsah

Green skills for Future

Zelenší svet je budúcnosť! Ak chceme žiť vo svete podobnom tomu, ako vyzerá dnes, musíme

byť ohľaduplní k životnému prostrediu a získať „zelené“ zručnosti. V našich domovoch, zamestnaniach, či už nových alebo existujúcich, a vo všetkom, čo jednotlivci robia.

🌍 Projekt spojil 28 mladých ľudí zo Slovenska, Lotyšska, Španielska, Grécka a Turecka na 6-dňovej mládežníckej výmene. Počas tohto programu sa zúčastnili rôznych aktivít neformálneho vzdelávania, workshopov a zdieľali osvedčené postupy s ostatnými účastníkmi.

📈Cieľom tohto projektu bolo rozvíjať „zelené“ zručnosti pre mladých ľudí pre budúce profesie a zvyšovať ich povedomie o dôležitosti environmentálnych problémov a trvalo udržateľného života.

🤝 Vytvorili priestor na výmenu osvedčených postupov a vzájomné učenie sa medzi mladými ľuďmi o zmene klímy a environmentálnych predpisoch a požiadavkách na trhu EÚ.

🥸 Osvojili si nové vedomosti, schopnosti, hodnoty a postoje potrebné na život, rozvoj a podporu udržateľnej spoločnosti, ktorá efektívne využíva zdroje tak, aby podporovala participáciu mládeže.

Účastníci vytvorili video o mládežníckej výmene, aby zviditeľnili posolstvo projektu.

—————————————————————————————————

Greener world is the future! If we want to live in a world similar to what it looks like today, we need to

be environmentally aware and gain green skills. In our homes, jobs, either the new ones or the existent  ones, and everything that individuals do.

🌍 The project brought together 33 young people from Slovakia, Latvia, Spain, Greece and Turkey for a 6-day youth exchange. During this program, they took part in various non-formal activities, workshops, and shared good practices with other participants.

📈 The goal of this project was to develop green skills for youngsters for professional field and raise

their awareness on the importance of environmental issues and sustainable living.

🤝 They created a space for exchanging good practices and learning from each other among young people about climate change and the environmental regulations and requirements within the EU market.

🥸 They gained knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a sustainable and resource- efficient society so that to support youth participation.

Participants created a video about the youth exchange to create visiblity of the project message. 

 

This project was funded under the Erasmus+ program.