Preskočiť na obsah

Green skills for Future

🌱 Hľadá sa 7 eko-nadšencov vo veku 16 – 24 rokov.

Zelenší svet je budúcnosť! Ak chceme žiť vo svete podobnom tomu, ako vyzerá dnes, musíme

byť ohľaduplní k životnému prostrediu a získať „zelené“ zručnosti. V našich domovoch, zamestnaniach, či už nových alebo existujúcich, a vo všetkom, čo jednotlivci robia.

🌍 Projekt spojí 35 mladých ľudí zo Slovenska, Lotyšska, Španielska, Grécka a Turecka na 6-dňovej mládežníckej výmene. Počas tohto programu sa zúčastníte rôznych aktivít neformálneho vzdelávania, workshopov a zdieľate osvedčené postupy s ostatnými účastníkmi.

📈Cieľom tohto projektu je rozvíjať „zelené“ zručnosti pre mladých ľudí pre budúce profesie a zvyšovať ich povedomie o dôležitosti environmentálnych problémov a trvalo udržateľného života.

🤝 Vytvoríme priestor na výmenu osvedčených postupov a vzájomné učenie sa medzi mladými ľuďmi o zmene klímy a environmentálnych predpisoch a požiadavkách na trhu EÚ.

🥸 Osvojíme si nové vedomosti, schopnosti, hodnoty a postoje potrebné na život, rozvoj a podporu udržateľnej spoločnosti, ktorá efektívne využíva zdroje tak, aby podporovala participáciu mládeže.

Prihláste sa teraz!

—————————————————————————————————

Looking for 7 eco-enthusiasts between 16 – 24 years old.  

Greener world is the future! If we want to live in a world similar to what it looks like today, we need to

be environmentally aware and gain green skills. In our homes, jobs, either the new ones or the existent  ones, and everything that individuals do.

🌍 The project will bring together 35 young people from Slovakia, Latvia, Spain, Greece and Turkey for a 6-day youth exchange. During this program, you will take part in various non-formal activities, workshops, and share good practices with other participants.

📈 The goal of this project is to develop green skills for youngsters for professional field and raise

their awareness on the importance of environmental issues and sustainable living.

🤝 To create a space for exchanging good practices and learning from each other among young people about climate change and the environmental regulations and requirements within the EU market.

🥸 To learn knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a sustainable and resource- efficient society so that to support youth participation.

 Apply now!

Application: https://docs.google.com/forms

d/e/1FAIpQLSda0sEj4VZ_WJgOKyyMww9glPBBKr43ZhLe4Q4Xz_YlPMlD_g/viewform

Infopack: https://drive.google.com/file/d/1JkUxzdtM6ZfQ3t8Po8dq-ax_2PA3mqVj/view?usp=sharing