Preskočiť na obsah

Wellbeing of you(th) in the digital age

Na mládežníckej výmene s názvom Wellbeing of youth in the digital age sa zúčastnilo dokopy 42 účastníkov zo 7 krajín(Španielsko, Taliansko, Turecko, Severná Macedónia, Bulharsko, Česko a Slovensko). Mládežnícka výmena sa konala v Trnave v dňoch 11-17. Október 2023. Cieľom projektu bolo rozšíriť vedomosti a obzory mladých ľudí, otvoriť ich myseľ, naučiť sa nové veci a zažiť medzikultúrnu výmenu.Dôležitým prvkom nebolo len medzikultúrne učenie sa, ale aj fyzický rozvoj (joga, prechádzky/turistika) ako súčasť pohody. Počas aktivity mohli účastníci: – zdieľať svoje príbehy, skúsenosti, nápady alebo problémy,  naučili sa nové metódy relaxačných techník, tým, že sa stretli s mladými ľuďmi z úplne odlišných častí sveta, a pochopili, že duševné zdravie a problémy spojené s ním sú súčasťou každého života mladého človeka.

Čo sa týka konkrétnych aktivít, účastníci mali možnosť vyskúšať si rôzne nástroje na udržiavanie pohody. Všetky informácie sa účastníkom podávali pomocou neformálneho vzdelávania. Naučili sa, ako implementovať do svojho každodenného života vedomé stravovanie sa, meditáciu, cvičenie, hudbu, ako si uvedomiť čo máme a byť za to vďačný, čo znamená milovať seba a druhých. Zúčastnili sme sa workshopu ktoré si pre nás pripravilo psychologické centrum IPčko, kde sme mali workshop s psychologičkou na tému mentálneho zdravia a sociálnych sietí. Následne sa účastníci venovali tvorbe plánu na to, ako efektívne využívať sociálne siete a redukovať čas, ktorý na ňom trávia. Vytvorili plán s 10 krokmi, ktorý môžu používať vo svojom každodennom živote.

Účastníci na záver projektu vytvorili brožuru, ktorej súčasťou sú tipy ako na sebalásku, ako sa postaviť voči spoločenskému tlaku, ako sa vysporiadať so šikanou, poruchy príjmu potravy a pochopenie bez súdenia. 

Projekt bol podporený grantom Európskej Komisie (ide o program Erasmus+) a mládežníckou organizáciou Iuventa. Podobné mládežnícke výmeny sú realizované v celej Európe a sú určené najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Nakoľko sú projekty pokryté grantami, mladým ľuďom vzniká nárok zúčastniť sa zadarmo. Zlepšia svoje schopnosti, poznatky v danej téme, majú možnosť komunikovať v cudzom jazyku, cestovať, spoznávať iné kultúry a vytvárať medzinárodné priateľstvá.

Naši partneri:

Association of Young Psychologists in Bulgaria “4th April”- Bulharsko

Istanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu- Turecko

Coda di Lupo- Taliansko

Young Initiative z.s.- Česká republika

ASOCIACIÓN CON RUMBO PROPIO- Španielsko

ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION- Severné Macedónsko

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

A total of 42 participants from 7 countries (Spain, Italy, Turkey, North Macedonia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia) took part in the youth exchange entitled Wellbeing of youth in the digital age. The youth exchange took place in Trnava from 11-17. The aim of the project was to broaden the knowledge and horizons of young people, to open their minds, to learn new things and to experience intercultural exchange.An important element was not only intercultural learning, but also physical development (yoga, walks/tourism) as part of well-being. During the activity, participants were able to: – share their stories, experiences, ideas or problems, learn new methods of relaxation techniques, by meeting young people from completely different parts of the world, and understand that mental health and the problems associated with it are part of every young person’s life.

In terms of specific activities, participants had the opportunity to try out different tools to maintain wellbeing. All information was given to the participants through non-formal education. They learned how to implement mindful eating, meditation, exercise, music, how to be aware of what we have and be grateful for it, what it means to love ourselves and others in our daily lives. We participated in a workshop prepared by the psychological center IPcko, where we had a workshop with a psychologist on mental health and social networks. 

Participants then worked on creating a plan for how to use social media effectively and reduce the time they spend on it. They created a 10-step plan that they can use in their daily lives.

At the end of the project, participants created a brochure that included tips on self-care, how to confront social pressure, how to deal with bullying, eating disorders, and understanding without judging. 

The project was supported by a grant from the European Commission (this is the Erasmus+ programme) and the youth organisation Iuventa. Similar youth exchanges are being implemented across Europe and are especially aimed at young people with a lack of opportunities. As the projects are covered by grants, young people are entitled to participate for free. They improve their skills, knowledge of the subject, have the opportunity to communicate in a foreign language, travel, experience other cultures and build international friendships.

Our partners:

Association of Young Psychologists in Bulgaria “4th April”- Bulgaria

Istanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu- Turkey

Coda di Lupo- Italy

Young Initiative z.s.- Czech republic

ASOCIACIÓN CON RUMBO PROPIO- Spain

ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION- North Macedonia

 

This project was funded under the Erasmus+ program.